Yıl:2024   Cilt: 11   Sayı: 29   Alan: Sanat Tarihi / Art History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 582

Servet ÖZKAN ORCID Icon,Mehmet PINAR ORCID Icon

YENİ TESPİTLER IŞIĞINDA KAHRAMANMARAŞ ŞEYH MÜSLİM CAMİİ

Çalışmanın konusunu oluşturan cami, kitabesi bulunmayan ve inşa tarihi bilinmeyen bir yapıdır. Enine dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlı yapı, bir takım ekleme ve onarımlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün kullanılan harimin duvarları, mihrap üst hizasından itibaren yükseltilmiş ve pencereler eklenmiştir. Yapıdan bağımsız konumlanan minare 1960 tarihlidir. Cami temel seviyesinde yapılan incelemelerde, yapının ilk harimi olduğunu düşündüren birtakım bulgulara rastlanmıştır. 1930’lu yıllarda meydana gelen bir yangın ile büyük oranda zarar gören bu harimin temel alınarak günümüzdeki caminin inşa edildiği düşünülmektedir. Ayrıca bugünkü harim giriş kapı kemerindeki süslemeler, ilk harim girişinden sökülerek buraya yerleştirilmiş olmalıdır. Bu bezemeler, oldukça sade olan caminin önemli süsleme unsurlarındandır. Burada, Türk-İslam sanatında oldukça yaygın olarak kullanılan mührüsüleyman ve çarkıfelek motifleri işlenmiştir. 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen caminin minaresi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde gövde bölümünden itibaren yıkılmıştır. Yapı ise günümüzde sağlam durumdadır. Cami temel seviyesinde yapılan tespitlerin, yapının mimari değişim süreci ve tarihlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yapının kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve bilim camiasına tanıtılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Cami, Şeyh Müslim Camii, Mührüsüleyman, Çarkıfelek

10.17822/omad.1419366


Kahramanmaraş Sheikh Muslim Mosque In Light Of New Findings

The subject of the study is a mosque with no inscription, and the construction date is unknown. The structure, with a rectangular plan and a wooden ceiling, has survived to the present day with some additions and repairs. The walls of the prayer hall, raised above the mihrab level, have windows added to them. The minaret, located independently of the structure, dates back to 1960. Through detailed examinations at the foundation level of the mosque, some findings suggest that it was the original prayer hall. It is believed that the current mosque was constructed based on the foundation of this prayer hall, which suffered significant damage in a fire in the 1930s. Additionally, the decorative elements on the entrance arch of the current prayer hall must have been removed from the original entrance and placed here. These decorations are significant ornamental features of the rather simple mosque, featuring commonly used motifs in Turkish-Islamic art such as the Seal of Solomon and the wheel of fortune. The minaret of the mosque, restored by the General Directorate of Foundations in 2018, collapsed from the body section during the earthquake in Kahramanmaraş on February 6, 2023. However, the main structure remains intact. It is anticipated that the observations made at the foundation level of the mosque will contribute to understanding the architectural evolution and dating of the structure. The comprehensive evaluation of the building aims to introduce it to the scientific community.

Keywords: Kahramanmaraş, Mosque, Sheikh Muslim Mosque, Solomon’s Seal, Wheel of Fortune

10.17822/omad.1419366

Sayfa Aralığı: 77-91


72