Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

ÖNEMLİ NOT: Yazım kurallarına uymayan yazılar doğrudan reddedilir ve bir daha değerlendirmeye alınmaz. Bu nedenle tüm yazım kurallarının titizlikle incelenmesi  ve yazım kurallarına tam uyulması gerekmektedir.

 

OMAD makaleleri Dergipark üzerinden kabul etmektedir. Makalenizi lütfen Dergiparktaki sayfamızdan yükleyiniz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omad

 

LÜTFEN DİKKAT: Makalenizi hakem raporlarına göre bir kez düzenleyebilirsiniz. Bu nedenle makalenizi tüm hakemlerin (en az iki hakem) raporlarını gördükten sonra düzenleyip sisteme yükleyiniz.

Tüm yazar/lar makale yüklemesi yaparken bağlı oldukları kurum, şehir, eyalet (varsa), ülke, ORCID (https://orcid.org/0000-0002-9239-3002 şeklinde) ve e-posta adresini web sayfasına eklemelidir. Makaleler çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Bu sebeple makalelerde yazar adı soyadına yer verilmemelidir.

Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalelerde içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık (küçük harflerle, ilk harfler büyük ), İngilizce başlık (küçük harflerle, ilk harfler büyük ve italik), Türkçe öz ve anahtar kelimeler, İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords), geniş İngilizce özet (Extended Abstract, en az 750 en fazla 1.000 kelime olmalıdır), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). 

Öz

Öz 150-200, arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

 

Anahtar kelimeler

Öz’den hemen sonra alfabetik sırayla ve virgülle ayrılmış en fazla yedi (7) anahtar kelime dâhil edilmelidir. Anahtar kelimeler başlıkta görünenlerden farklı olmalıdır.

Summary (geniş İngilizce özet): Abstract'tan sonra eklenmelidir. En az 750, en fazla 1.000 kelime olmalıdır. 

 

Sayfa Düzeni

a) Makaleler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3 cm

Alt Kenar Boşluk

3 cm

Sol Kenar Boşluk

3 cm

Sağ Kenar Boşluk

3 cm

Paragraf Başı

1 cm

Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan)

1 cm (Paragraf başı olmadan, italik değil)

Yazı Tipi

Times New Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Öz Boyutu

9

Blok Alıntı Boyutu

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

Önce 0 nk, sonra 6 nk

Satır Aralığı

Tek

b) Makalenin tamamında sadece Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Buna transkripsiyonlu metinler de dâhildir. Times New Roman yazı tipinde bulunmayan peltek s için harfin altını çizmek yeterlidir.

c) Makalelerde sayfa numarası, üst ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

d) Makalenin Türkçe ana başlığı büyük harflerle ve koyu, İngilizce başlığı ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynakça dışındaki başlıklar numaralandırılmalıdır.

e) İmla, noktalama ve kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

f) Kaynak göstermede dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

g) Dipnotlarda ve kaynakçada The Chicago Manual of Style (CMOS) 17. versiyon kullanılmalıdır. Kitap, dergi ve ansiklopedi isimleri italik yazılmalıdır.

 

1- KİTAPLARIN DİPNOTU VE KAYNAKÇADA GÖSTERİMİ

Dipnotlarda

İsim Soyisim, Kitap İsmi (Yayın Yeri: Yayıncı, Yayın Yılı), sayfa numarası.

Kaynakçada

Soyisim, İsim. Kitabın İsmi. Yayın Yeri: Yayıncı, Yayın Tarihi.

Örnek Kullanımlar:

Tek Yazarlı Kitap (Dipnotta)

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600) (İstanbul: Kronik Kitap, 2019), 145.

Tek Yazarlı Kitap (Kaynakçada)

İnalcık, Halil. Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600). İstanbul: Kronik Kitap, 2019.

Çok Yazarlı Kitap (Dipnotta)

İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay., 2010), 115-17.

Çok Yazarlı Kitap (Kaynakçada)

Tekeli, İlhan ve Selim İlkin. Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay., 2010.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap (Dipnotta)

Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı (Ankara: TTK Yay., 2000), 15.

Tek Yazarlı Çeviri Kitap (Kaynakçada)

Lewis, Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu. çev. Metin Kıratlı. Ankara: TTK Yay., 2000.

Editörlü Kitap (Dipnotta)

Metin Hakverdioğlu, Tâlibî ve Divançesi, ed. Hasan Babacan, (Ankara: Gece Kitaplığı, 2017), 19.

Editörlü Kitap (Kaynakçada)

Hakverdioğlu, Metin. Tâlibî ve Divançesi, ed. Hasan Babacan, Ankara: Gece Kitaplığı, 2017.

Tek Yazarlı Kitapta Bölüm (Dipnotta)

Kemal Özergin, “Rumeli Kadılıkları’nda 1078 Düzenlemesi”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan içinde (Ankara: TTK Yay., 1976), 252-53.

Tek Yazarlı Kitapta Bölüm (Kaynakçada)

Özergin, Kemal. “Rumeli Kadılıkları’nda 1078 Düzenlemesi”. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan içinde, 251-310. Ankara: TTK Yay., 1976.

 

2- SÜRELİ YAYINLARIN DİPNOTU VE KAYNAKÇADA GÖSTERİMİ

Süreli yayınlar basılı ve elektronik dergiler ile gazeteleri içerir. Bu kaynaklar için yapılan alıntılar, okuyucunun bunları bir kütüphanede veya bir veri tabanında bulması için yeterli bilgi içermelidir ve bu nedenle yayın tarihleri önemlidir.

a) DERGİLER

Bir dergi için notlar ve bibliyografik girişler şunları içerir: Yazar(lar)ın tam adı, makale başlığı, dergi başlığı ve sayı bilgisi. Sayı bilgileri cilt, sayı, ay, yıl ve sayfa numaralarını ifade eder. Çevrimiçi çalışmalar için, erişim bilgileri ve erişim tarihi yazılmalıdır.

Dipnotta

İsmail Avcı, “Kastamonu’dan Şam’a: Mevlevi Alayı Gönüllülerinden Giritli Hayrî ve Manzum Seyahatnamesi” Gazi Türkiyat 24 (2019): 13.

Kaynakçada

Avcı, İsmail. “Kastamonu’dan Şam’a: Mevlevi Alayı Gönüllülerinden Giritli Hayrî ve Manzum Seyahatnamesi” Gazi Türkiyat 24 (2019): 1-22.

b) ELEKTRONİK DERGİLER

Elektronik dergilere atıfta bulunma, genellikle dergiler bölümünde açıklanan basılı süreli yayınlar için aynı formatı izler. Ek olarak girişler DOI veya URL'yi içermelidir.

Dipnotta

İbrahim Serbestoğlu, “Yolsuzluk, Yoksulluk ve Göç Sarmalındaki Bir Sancağın Teftişi: Ali Rıza Efendi ve Gümüşhane” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 20, (2021): 171, erişim tarihi: 15 Mart 2021, http://www.osmanlimirasi.net/

Kaynakçada

Serbestoğlu, İbrahim. “Yolsuzluk, Yoksulluk ve Göç Sarmalındaki Bir Sancağın Teftişi: Ali Rıza Efendi ve Gümüşhane” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 20, (2021): 167-86, erişim tarihi: 15 Mart 2021, http://www.osmanlimirasi.net/

c) GAZETELER

Gazeteler için dipnotlarında ve kaynakçada şu bilgiler verilmelidir: yazarın adı (listelenmişse), başlık veya sütun başlığı, gazete adı, ay (genellikle kısaltılmış), gün, yıl ve sayfa numarası

Dipnotta

İlber Ortaylı, “Kudüs’ün Fethi”, Hürriyet, 3 Ocak 2021, 4.

Kaynakçada:

Ortaylı, İlber. “Kudüs’ün Fethi”, Hürriyet, 3 Ocak 2021, 3-5.

 

3- YASAL, KAMU VE YAYIMLANMAMIŞ MATERYALLERİN DİPNOTU VE KAYNAKÇADA GÖSTERİMİ

a) ARŞİV BELGELERİ

Arşiv belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır. Kaynakçada aynı şekilde verilir.

Örnek

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek Nu: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).

Tekrar kullanımlarda:

BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).

b) TEZLER

Tezler italik olarak değil tırnak işareti içinde verilmelidir. Sırasıyla yazar adı, tez adı, belge türü, akademik kurum, tarih ve sayfa numarası yazılmalıdır.

Dipnotta

İbrahim Serbestoğlu, “Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet” (Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010), 155-6.

Kaynakçada

Serbestoğlu, İbrahim, “Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet” Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.

 

4- AYNI ESERE BİRDEN FAZLA ATIF YAPILMASI

Aynı kaynağa yapılacak birden fazla atıflarda eserin tam künyesi yerine  yazarın soyadı ve eserin kısaltması  kullanılmalı, ardından sayfa numarası yazılmalıdır.

Kitaplarda

Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri. (İstanbul: Kitabevi Yay., 2000), 24-47.

Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, 55-78.

Süreli Yayınlarda

Zafer Gölen, “Yugoslavya’da Yayımlanan Türkçe Dergilerde ‘Osmanlı’ İmgesi” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 9 (2017): 15.

Gölen, “Yugoslavya’da Yayımlanan”, 18.

NOT: Diğer ayrıntılar için The Chicago Manual of Style 17 versiyonuna bakınız.