Yıl:2019   Cilt: 6   Sayı: 14   Alan: Sanat Tarihi / Art History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 263

THE ROLE AND IMPORTANCE OF SAZ SEMAIS AND PEŞREVS CELLO TEACHING, pp. 97-114

BURCU AVCI AKBEL ORCID Icon

This study examined the role, importance and function of saz semais and peşrevs in cello teaching. It also examined the title and order of the pieces used in teaching, challenges experienced in the teaching of these pieces and suggestions for solutions. This study utilized phenomenological methodology. As a purposeful sampling method, maximum variation sampling method was employed in the selection of the study group (n=10). Data were collected through interviews. The data in this study was analyzed by using the content analysis method. NVivo12, the qualitative data analysis software, was used for the analysis. In frame of this study, all the interviewees addressed the importance of saz semais and peşrevs, stating that they are essential in cello teaching. Some participants think that saz semais and peşrevs have benefits solely in teaching the maqams, while others argue their benefits in terms of control over the instrument and ear training, or in terms of enriching the repertoire, interpretation and teaching of nuances. Most of the participants reported that students had more difficulties in performing saz semais in comparison with peşrevs, while some other participants stated that the level of difficulty varied depending on the piece. It has been revealed that students have the most difficulties in providing the correct intonation, correct use of the positions and correct bow technique while performing saz semais and peşrevs.

Anahtar Kelimeler: Turkish Music, Cello education, Cello teaching, Saz semai, Peşrev

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.113


Saz Semailerinin ve Peşrevlerin Viyolonsel Öğretimindeki Yeri ve Önemi, ss. 97-114

Bu araştırmada saz semailerinin ve peşrevlerin viyolonsel öğretimindeki yeri, önemi, işlevi, hangi eserlerin hangi sıra ile öğretildiği, bu eserlerin öğretiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri hususları araştırılmıştır. Bu araştırma olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilen nitel bir çalışmadır. Araştırmada çalışma grubunun seçiminde, amaçlı örneklem yöntemlerinden maximum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır (n=10). Verilerin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde NVivo 12 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Bu araştırmada görüşme yapılan tüm katılımcılar saz semailerinin ve peşrevlerin önemine değinmiş, bu eserlerin öğretimde yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar saz semailerinin ve peşrevlerin sadece makam öğretimi hususunda yararlı olduğunu düşünürken, bazıları viyolonsel hâkimiyeti ve işitme eğitimi konularında; bazıları ise repertuvar geliştirme, yorumlama ve nüansların öğretimi açılarından yarar sağladığını düşünmektedir. Katılımcıların çoğu öğrencilerin saz semailerinde peşrevlere göre daha fazla zorlandıklarını belirtirken, bazıları ise eserden esere zorluk derecesinin değiştiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin saz semailerini ve peşrevleri icra ederken en çok doğru entonasyonun sağlanması, pozisyonların doğru kullanımı ve doğru teknikle arşe kullanımı konularında zorlandıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords: Türk Müziği, Viyolonsel eğitimi, Viyolonsel öğretimi, Saz semai, Peşrev

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.113


813