Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 8   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 127

Yasin ŞEN

YABANCI YOLCUNUN UZUN HİKÂYESİNDE KERVANLAR VE KERVANSARAYLAR, ss. 151-167

Kervanlar, Orta Çağ'da tüccarların en çok tercih ettiği yolculuk şekillerinden birisiydi. Bir kervan tüccarların bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Bunun dışında bir kervanı develer ve atlar, ticari eşya, yiyecek ve içecek malzemeleri ve yolculuk eşyası oluşturmaktaydı. Anadolu, İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle, bu kervan yolculukları bakımından yeryüzünün en işlek bölgelerinin başında geliyordu. Bu sebeple Selçuklu ve Osmanlılar döneminde kervan yolculuklarıyla ilgili zengin bir kültürel birikimin oluştuğunu söyleyebiliriz. Kervanların varlığı ve ticari yolculuklar kervansarayların inşa edilmesini gerekli kılmıştır. Anadolu Selçukluları döneminde kervansarayların yapımı hız kazanmış ve Osmanlı Devleti döneminde de devam etmiştir. Bu yapılar, Orta Çağ'ın otelleri olarak kabul edilmiştir. Kervansaraylarda zamanın şartlarına göre hemen her türlü hizmet verilmiştir. Yeme, içme, konaklama, barınma, hayvanların bakımı, tamir, alım, satım gibi konularda kervansaraylardan yararlanma imkânı vardı. Bu yazıda bazı seyahatnamelerden hareketle kervansarayları ve kervan yolculuklarını ele almaya çalıştık. Bu çalışma Jean-Baptiste Tavernier, Joseph Piton de Tournefort, Crailsheimli Adam Werner, Salomon Schweigger, Stephan Gerlach gibi Avrupalı yazarların Türkiye ve Türkler hakkındaki eserlerine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kervan, Kervansaray, Yolculuk, Seyahatname

DOI Number: 10.17822/omad.2017.58


THE FOREIGN LONG TRAVEL STORY: CARBOIRS AND CARAVANSARIES, pp. 151-167

The caravans were of the most preferred forms of travel for the former Medieval traders. A group pf merchants would form a caravan. It also consisted of horses, commercial goods, food and beverage items and travel goods. As Anatolia was located on the Silk Road, this caravan route was one of the busiest in the world and it left a rich cultural imprint from the Seljuk and Ottoman periods. The existence of caravans and commercial journeys necessitated the construction of caravanserais. During the Anatolian Seljuk period, the construction of caravanserais gained momentum which continued during the Ottoman period. These constructions were accepted as hotels in the Middle Ages. In these structures, almost every kind of service was provided. In caravanserais it was possible to eat and drink, have lodging, get caring, repair, but also to buy and sell. In this article, we tried to discuss caravansarai and caravan journeys in accordance with some traveling patterns. This work is based on works of European authors such as Jean-Baptiste Tavernier, Joseph Piton de Tournefort, Crailsheimer Adam Werner, Salomon Schweigger and Stephan Gerlach on Turkey and the Turkish.

Keywords: Caravan, Caravanserai, Travel, Travel Book

DOI Number: 10.17822/omad.2017.58


736