Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 25   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 452

Mesut YAVAŞ ORCID Icon

THE ARRIVAL OF THE ALLIED FLEET IN ISTANBUL AND THEIR ACTIVITIES ACCORDING TO TURKISH PRESS, pp. 567-601

This study aims to present the arrival and activities of the Allied Fleet in Istanbul after the Armistice of Mudros through the Turkish press of the period. In the study, the news in the press before the Navy's movement to Istanbul, the arrival of the Allied Fleet in Istanbul, its deployment, activities, the states that constitute the navy, and the types and technical characteristics of the ships in the navy are included. In addition, the actions and statements of the Allied Fleet officials in Istanbul and the reactions of the non-Muslims and Turks in the city were also mentioned. Other topics discussed in the study are the start of the occupations by the Allied soldiers and the relations of the representatives of the Allied States with the representatives of the Ottoman Government. Finally, how these developments were evaluated in the articles was examined. All these issues that constitute the content of the study were handled with their reflections in the newspapers of the period and evaluated from the narrative of the press.

Anahtar Kelimeler: Mudros Armistice, Occupation of Istanbul, Allied States, Allied Fleet, Ottoman State, Turkish Press

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.228


Türk Basınına Göre İtilaf Donanması’nın İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri, ss. 567-601

Bu çalışma Mondros Mütarekesi sonrası İtilaf Donanması’nın İstanbul’a gelişini ve faaliyetlerini, dönemin Türk basını üzerinden vermeyi amaçlamıştır. Çalışmada İtilaf Donanması’nın İstanbul’a hareketi öncesinde donanma hakkında basında çıkan haberler ile İtilaf Donanması’nın İstanbul’a gelişi, konuşlanması, faaliyetleri, donanmayı teşkil eden devletler ile donanmada yer alan gemilerin çeşitleri ve teknik özelliklerine yer verilmiştir. Ayrıca İtilaf Donanması yetkililerinin İstanbul’daki faaliyetleri ve beyanları ile şehirdeki gayrimüslim unsurların ve Türklerin tepkilerine de değinilmiştir. İtilaf askerlerinin karaya çıkarak işgallere başlaması ve İtilaf Devletleri temsilcilerinin Osmanlı Hükûmeti temsilcileriyle olan ilişkileri çalışmada ele alınan diğer konular olmuştur. Son olarak ise yaşanan bu gelişmelerin makalelerde nasıl değerlendirildikleri incelenmiştir. Çalışmanın içeriğini oluşturan tüm bu konular, dönemin gazetelerine yansıyan yönleriyle ele alınmış ve basının dilinden değerlendirilmiştir.

Keywords: Mondros Mütarekesi, İstanbul’un İşgali, İtilaf Devletleri, İtilaf Donanması, Osmanlı Devleti, Türk Basını

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.228

Sayfa Aralığı: 567-601


753