Yıl:2020   Cilt: 7   Sayı: 18   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 356

Said OLGUN ORCID Icon

SIRBİSTAN KRALI ALEKSANDAR'IN 1894 YILINDAKİ İSTANBUL SEYAHATİ, ss. 457-483

Ülkeler arasındaki siyasi, askerî ve iktisadi ilişkilerin tesisi, gelişimi, devamlılığı ve seyri belirli bir oranda hükümdarlar arasındaki şahsi ilişkilere ve dostluklara bağlı olmuştur. Dolayısıyla XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ve münasebette olduğu ülkelerin siyasi istikrarı, ilişkilerin seyrini önemli ölçüde etkilemiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrası imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan Sırbistan Prensliği, 1882 yılında krallığa dönüşmüştür. Tahtın ilk sahibi Milan, hükümdarlığı esnasında ziyaret edemediği İstanbul'u tahttan oğlu lehine feragat ettikten sonra 1889 yılında eski bir kral olarak ziyaret etmiştir. İstanbul'u ve dönemin hükümdarı Sultan II. Abdülhamid'i ziyaret eden ilk Sırbistan Kralı Aleksandar Obrenoviç olmuştur. Avrupa basını tarafından on sekiz yaşındaki genç Kralın seyahatinin siyasi bir öneminin olmadığı yönünde yorumlar yapılmıştır. Buna rağmen Aleksandar, Makedonya'daki Bulgar kiliselerine karşı Sırp kiliselerine yeni imtiyazlar verilmesi talebinde bulunduğu gibi Osmanlı Devleti'ne Balkan ülkeleriyle askerî bir ittifak yapılması teklifinde bulunmuştur. Bu çalışmada Kral Milan ve Kraliçe Nataliya'nın İstanbul ziyaretleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Kral Aleksandar'ın ziyareti üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede yapılan hazırlıklar, uygulanan teşrifat kuralları, Sırbistan kralının ittifak teklifi ve dönemin basını tarafından ziyaret hakkında yapılan değerlendirmeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sırbistan Krallığı, Aleksandar Obrenoviç, II. Abdülhamid

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.167


Serbian King Aleksandar's Visit to Istanbul in 1894, pp. 457-483

Establishment, development, continuity and course of political, military and economic relations between countries had been dependent on personal relations and friendships between rulers to a certain extent. Accordingly, the political stability of the Ottoman Empire and the countries with which it had relations had a great impact on the course of the relations in the XIXth century. The Principality of Serbia, which was separated from the Ottoman Empire with the Treaty of Berlin signed after the 1877-1878 Ottoman-Russian War, transformed into a Kingdom in 1882. Milan, the first sovereign, visited Istanbul, which he could not visit during his reign, as a former king in 1889 after he abdicated the throne in favor of his son. The first King of Serbia, who visited Istanbul and the ruler of the period, Sultan Abdulhamid II, was Aleksandar Obrenovic. The European press made comments towards that the visit of the eighteen-year-old young King did not have a political significance. Nevertheless, Aleksandar requested the Serbian churches to be granted new privileges against the Bulgarian churches in Macedonia besides offering a military alliance with the Balkan countries to the Ottoman Empire. In this study, the visit of King Aleksandar was elaborated after brief information on King Milan and Queen Natalie's visits to Istanbul. In this context, conducted preparations, implemented ceremonial rules, the alliance proposal of the king of Serbia and the evaluations on the visit made by the press of the period were examined.

Keywords: Ottoman Empire, Kingdom of Serbia, Aleksandar Obrenovic, Abdulhamid II

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.167


543