Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 30

Siyabend EBEM

SEYRÎ ve HALEP ŞEHRENGİZİ, ss. 9-25

Bu makale XVI. yüzyıl şairi Seyrî'nin Halep Şehrengizi'ni şekil ve muhteva özellikleri açısından ele almakta ve eserin tenkitli metnini içermektedir. Klasik edebiyatta ilk ürünlerini XVI. yüzyılda vermiş manzum bir edebî tür olan şehrengizlerde genel olarak bir şehrin doğal ve tarihî güzellikleri anlatılır. Bu türde yazılmış eserlerde konu edilen güzeller, şehrin çeşitli zanaat ve meslek dallarında ün yapmış esnaf sınıfından genç erkeklerdir. Türk edebiyatında, sözü edilen niteliklerde toplam 82 şehrengizin varlığı tespit edilmiştir.Seyrî dışında Halep şehri hakkında şehrengiz yazan başka şair tespit edilemediğinden Seyrî'nin Halep Şehrengizi, Türk edebiyatında yazılmış şehrengizler arasında tespit edilebilmiş tek örnek olarak özgün bir eserdir. Eser, şairin henüz tek nüshasına ulaşılabilen Divan'ının içinde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, Seyrî, şehrengiz, Halep

DOI Number: 10.17822/omad.2015210034


SEYRİ AND ALEPPO SEHRENGİZ, pp. 9-25

This article examines the style and content of Aleppo Şehrengiz written by the sixteenth century poet Seyrî and critiques the text of his work. Emerged in classical literature during the 16th century, Şehrengizs generally depict natural and historical beauties of a city. Young and reputable men from the artisan class or other occupational fields were the subjects of this poetry form. In Turkish literature so far 82 şehrengizs have been found, one of which is the Aleppo Şehrengiz of poet Seyrî. Because no poet other than Seyrîhas written şehrengiz about the city of Aleppo, His Aleppo Şehrengiz is unique in Turkish literature. Seyrî's work is placed in his Divan, which has only a single accessible copy.

Keywords: Classical Turkish poetry, Seyri, şehrengiz, Aleppo

DOI Number: 10.17822/omad.2015210034


245