Yıl:2014   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 18

Tamer BALCI

OSMANLI BALKAN MİRASI VE TÜRK MİLLÎ KİMLİĞİNİN OLUŞUMU, ss. 60-70

Bu çalışma Osmanlı Balkan mirasının Türk millî kimliğinin oluşturulmasındaki etkilerini incelemektedir. Osmanlı mirası, Balkanlar ve Türk millî kimliği arasındaki münasebeti aydınlatabilmek amacıyla araştırma şu hipotezi sunmaktadır: Her ne kadar cumhuriyetçi Türk eliti laik bir ulus devlet inşa etmek amacıyla Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz bir tavır almışsa da, Balkan göçmenlerinin İslam'ı millî kimliklerinin ana unsuru olarak görmesi Türk millî kimliğinin oluşturulmasında önemli bir etken olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı mirası, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türk millî kimliği, Balkanlar

DOI Number: 10.17822/omad.201419772


OTTOMAN BALKAN HERITAGE AND THE CONSTRUCTION OF TURKISH NATIONAL IDENTITY, pp. 60-70

This study covers the influence of Ottoman Balkan Heritage on the construction of Turkish national identity.In order to shed light on the intricate correlation among the Ottoman heritage, the Balkans and Turkish national identity, thisarticle presents thatwhile the Turkish republicanelite took a negative stance on the Ottoman Empire to create a secular nation-state,Balkanmigrants' view on Islam as the main component of their identity helped to shape the creation of Turkish national identity.

Keywords: Ottoman heritage, Ottoman Empire, Turkish Republic,Turkish national identity, Balkans

DOI Number: 10.17822/omad.201419772


575