Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 8   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 128

Esra KILIÇ

YABANCI SEYYAHLARIN TÜRK SOFRA KÜLTÜRÜNE AİT İZLENİMLERİ ÜZERİNE (16. ve 17. YÜZYIL), ss. 97-117

Osmanlı-Türk sofra kültürünü anlatan birçok kaynak vardır. Bu kaynaklar Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişimi, Türk sofra adabı, Türk-Osmanlı yemek tarifleri, Sultan sofraları, Osmanlı mutfak sözlükleri gibi konularda yoğunlaşmıştır. Osmanlı Mutfağını anlatan birçok kaynağın yanı sıra Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan yemek kültürü ile ilgili bilgiler de taranmış ve makalede kaynak olarak sunulmuştur. Yabancı seyahatnameler, Batılıların Osmanlı coğrafyası hakkındaki gözlemlerini günümüze kadar ulaştıran eserlerdir. Seyyahlar, Osmanlı-Türk kültüründe sofra, eğlence, inanışlar, inançlar, şehirler, giyim kuşam, sosyal yapılanma, mimari yapılar, hamamlar, etnik unsurlar, suç ve ceza vb. konuları kendi bakış açıları ile yazmışlardır. Bu makalede ise 16. ve 17. yüzyıllara ait olan 12 yabancı seyyahın yazdığı seyahatnameler yardımıyla Türklerin yeme-içme ve sunma gelenekleri incelenmeye çalışılmıştır. Günümüze kadar gelen yemek tarifleri, sevilen içeceklerin tarihi seyri, yabancıların gözünden Osmanlı-Türk mutfağı, Saray sofraları, padişahların elçilere verdiği ziyafetler vb. konular araştırılmıştır. Ayrıca edinilen bilgiler Divan şiirinden beyitlerle de desteklenmiş olup sosyal hayatın edebiyata yansımaları da gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk-Osmanlı Mutfağı, Yiyecek, İçecek, Seyahatname

DOI Number: 10.17822/omad.2017.55


ON THE IMPRESSIONS OF FOREIGN TRAVELERS ABOUT THE TURKISH DINNER TABLE CULTURE (16TH AND 17TH CENTURIES), pp. 97-117

There are many resources that describe the Ottoman-Turkish dinner table culture. These resources concentrated on subjects, such as the historical development of the Turkish cuisine culture, the Turkish table manners, Turkish-Ottoman food recipes, Sultan dinner tables and Ottoman cuisine dictionaries. Besides many resources that describe the Ottoman Cuisine, the information related to the food culture in Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Evliya Çelebi's Travel Book) were also scanned and presented as resources. The foreign travel books by the Westerners with the observations of the Ottoman geography are works that have lasted up until the present-day. The travelers wrote from their own perspectives on subjects, such as the dinner table in the Ottoman-Turkish culture, entertainments, beliefs, faiths, cities, clothes and finery, social structuring, architectural structures, hammams, ethnical elements, crime and punishment. Whereas, in this article, it was attempted to examine in detail the eating-drinking culture and presentation traditions of the Turks with the aid of the travel books written in the sixteenth and seventeenth centuries by twelve foreign travelers. The research covered different topics such as food recipes that are still used, the historical course of the beverages liked, the Ottoman-Turkish cuisine from the perspective of foreigners, the Palace dinner tables and the feasts given for ambassadors by the sultans. Furthermore, the information obtained was also supported with couplets from the Divan (classical Ottoman) poetry with the attempt to show the reflections of social life to literature.

Keywords: Turkish-Ottoman Cuisine, Foods, Beverages, Travel Book

DOI Number: 10.17822/omad.2017.55


462