Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 7   Alan: Dil

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 87

Şermin KALAFAT

KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR DİL YADİGÂRI: MUHAMMED KONEVÎ'NİN HEDİYYETÜ'L-MÜLÛK'Ü, ss. 31-58

Bu çalışmada Klasik Osmanlı Türkçesi ile yazılmış, Muhammed Konevî'nin Hediyyetü'l-Mülûk adlı eseri üzerine bir dil incelemesi (ses ve biçim özellikleri) yapılmıştır. Ayrıca eserdeki mevcut astronomi terimleri de sözlük olarak verilmiştir. Çalışmanın sonuna da eserin çeviri yazısı eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhammed Konevî, Hediyyetü'l-Mülûk, Klasik Osmanlı Türkçesi, Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Astronomi

DOI Number: 10.17822/omad.2016.42


AN ESQUISITE LITERATURE PIECE WRITTEN IN CLASSICAL OTTOMAN TURKISH: MUHAMMAD QUNAWĪ'S HADIYYAT AL-MULŪK, pp. 31-58

This study examines the phonetic and morphologic features of Muhammad Qunawī's work named Hadiyyatu'l-Mulūk written in Classical Ottoman Turkish. The article has a brief dictionary listing the astronomical terms used in the work. Moreover, an English translation of the work has been added at the end.

Keywords: Muhammad al-Qunawī, Hadiyyat al-Muluk, Ottoman Turkish, Phonetic, Morphology, Astronomy

DOI Number: 10.17822/omad.2016.42


41