Yıl:2020   Cilt: 7   Sayı: 19   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 403

Mehmet Yavuz ERLER ORCID Icon

KARAYAKA KAZASI (ZİĞDİ) VERİLERİ ÜZERİNDEN OSMANLI TAŞRA TARİHİNİN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR BİR MODELLEME, ss. 679-710

Osmanlı Devleti'nde vergi kayıt defterleri topluma ait sosyal ve ekonomik veriler içerir. Kırsal tarih yazımında vergi defterlerinin incelenmesi gerekir. Çalışmamızda Ziğdi köyüne ait vergi defteri incelenmiştir. Osmanlı Devleti'nin oluşturduğu sosyal ve ekonomik yapıya dair modellemesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda sosyal yapıya dair zengin, orta hâlli ve yoksul aileleri tespitte bir model oluşturduğu belirlenmiştir. Benzer bir şekilde Osmanlı kırsal ekonomisi içinde bir modelleme söz konusudur. Sosyal yapıdaki zengin ailelerin köy içerisindeki etkinlikleri ve servet kaynakları da belirlenebilmektedir. Ekonomik anlamda değirmen, hamam, dükkân, tarla, hayvan sürüleri olan bu ailelerin gündelik yaşamın ekonomik faaliyetlerinde de söz sahibi oldukları anlaşılır. Osmanlı Devleti'nin taşradaki servet sahibi olanları belirlemek için kullandığı emlak, hayvanat ve temettuat modellemesinin başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karayaka, Malikâne, Mukataa, Vakıf, Vergi, Zaviye, Ziğdi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.176


A Modeling, Administrative, Social and Fiscal Structure Of Ottoman Rural History Extracting From The Datum, Belonging To The Town Of Karayaka (Ziğdi), pp. 679-710

In the Ottoman State tax registration notebooks contain social and fiscal datum belonging to the public. The tax registration notebooks should be examined for rural history writing. In our study, the tax registration notebook of the village Ziğdi is scrutinized. The modeling of the Ottoman Stat for the social and fiscal structure of the rural population has been struggled to detect. In this study, it has been defined that the Ottoman state creates a kind of modeling that depicts the poor and rich along with the middle class in the Ottoman society. Same modeling also goes for the Ottoman rural economy. The affects of rich families in the social structure of the village and their source of wealth can be depicted. These rich families who have mills, baths, shops, fields, and animal herds within the range of reasonable economic value also had an immense influence in the rural economic struggle of the peasantry daily life. The Ottoman modeling of detecting the wealth owner in the rural area by looking in to the amount of estate, of animal herds and of the other incomes was successful.

Keywords: Karayaka, State let out "Hired Field", A Fief, Pious Foundation, Tax, A Convent of Dervishes, Zighdi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.176


441