Yıl:2023   Cilt: 10   Sayı: 27   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 553

Galip ÇAĞ ORCID Icon

ADRİYATİK KIYISINDA BİR OSMANLI ŞEHRİ: DRAÇ / DURRËS (1574 Tarihli Tahrir Kaydı ve Şehrin Fethine Dair Düşürülen Tarihe Göre), ss. 455-475

Osmanlı Rumeli’si bugün hâlen birçok veçhesi ile yeteri kadar çalışılmamış bir coğrafyadır. Ki bu eksiklik bölgenin güney batısına doğru inildikçe artmaktadır. Yani Balkanlar’ın merkezî alanındaki birçok şehir ve mesele çalışmalara konu edilmiş olsa da Adriyatik kıyılarına yaklaşılırken özellikle de Arnavutluk coğrafyası yeteri kadar incelenmemiştir. Bu çalışmada bahsi geçen eksiliğin giderilmesi için bölgenin en stratejik merkezlerinden biri olan Draç’ın Osmanlı eline geçişi ve hemen sonrasındaki dönemine odaklanılmıştır. Osmanlı klasik çağına dair bir idari düzen araştırması olan çalışmada iki noktaya değinilecektir: bölgenin fethi ve sonrasındaki idari teşkilatlanması. Bu çalışmada bölgeye dair hazırlanan en önemli tahrir kayıtlarından biri incelenmiştir. Ayrıca destekleyici başka arşiv kayıtları da kaynak olarak kullanılmıştır. Bu noktada çalışmanın Draç’a dair ilk, bölgeye dair de en tafsilatlı çalışmalardan biri olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Balkanlar, Draç, Tahrir, Arnavutluk

10.17822/omad.2023.250


An Ottoman City on The Adriaatic Coast: Draç/ Durres (According to the Tahrir Record Dated 1574 and a Date on The Conquest of The City), pp. 455-475

The Ottoman Rumelia is still a geography that has not been studied enough in many aspects today. This deficiency increases as one moves towards the south-west of the region. In other words, although many cities and issues in the central area of the Balkans have been the subject of studies, the geography of Albania, in particular, has not been sufficiently studied while approaching the Adriatic coast. This study focuses on the passing of Draç, one of the most strategic centers of the region, to the Ottoman hands and the period immediately after it, in order to eliminate the aforementioned deficiency. It is an administrative order research about the region in the Ottoman classical age. Therefore, it focuses on two points: the conquest of the region and its subsequent administrative organization. At this point, it can be said that the study is the first one on Draç and one of the most detailed studies on the region. This study examines one of the most important tahrir records of the region. However, some other archival records supporting this record are also among the sources.

Keywords: Ottoman, Balkans, Durrës, Tahrir, Albania

10.17822/omad.2023.250

Sayfa Aralığı: 455-475


518