Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 12   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 201

Şaziye DİNÇER BAHADIR

KIRŞEHİRLİ MEHMED FEVZİ'NİN "NASIL MUHARRİR OLUNUR" ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 45-52

II. Meşrutiyet devrinde matbuat hayatımız bir hayli renklidir. Hürriyetin memleket içindeki etkisinin en iyi hissedildiği yer matbuat âlemidir. Bu renkli âlemin son derece renkli simaları vardır. Bunlardan biri olan ve yazının toplumu değiştirip dönüştüreceğine inanan Mehmed Fevzi Efendi bu renkli âleme girmek isteyen münevverler için bu eseri yazmıştır. Eser, kendisi de bu yoldan geçmiş olan yazarın gözlem ve tecrübelerinden hareketle oluşturulmuş bir el kitabı niteliği taşımaktadır. Yazar eserinde, yazar (muharrir) olmak isteyen gençlere gazeteci olmanın yollarını ve iyi bir yazı veya makale yazmanın gerektirdiği şeyleri sade bir dil kullanarak öğretmeye çalışmıştır. Bu çalışmayla hem unutulmuş bir kişinin matbuat âlemine gireceklere tavsiyelerini yeniden okumuş hem de II. Meşrutiyet devrinin renkli bir simasının düşünce dünyasını daha yakından tanımış olacağız.

Anahtar Kelimeler: Kırşehirli Mehmed Fevzi, Nasıl Muharrir Olunur?, muharrirlik (yazarlık), gazete

DOI Number: 10.17822/omad.2018.99


A REVIEW ON KIRŞEHIRLI MEHMET FEVZI'S HOW TO BECOME A WRITER, pp. 45-52

In the Second Constitutional Period, Turkish press life was rather colourful. And the place where the influence of liberty was best felt throughout the country was press world. This colourful world also had pretty colourful figures. One of them, Mehmed Fevzi Efendi who believed that literature would change and transform the society wrote this work for the intellectuals desiring to enter into this lively world. It is a manual that was based on the observations and experiences of the author who himself also walked this path. Using a plain language, the author sought to teach how to become a journalist and the requirements of writing a good piece or article to young people who wanted to be a writer. This study allows us to reread the recommendations of a forgotten figure for those who will join the press world and to better know the thought-world of a colourful personality of the Second Constitutional Period.

Keywords: Kırşehirli Mehmed Fevzi, How To Be a Writer?, writership, newspaper

DOI Number: 10.17822/omad.2018.99


859