Yıl:2020   Cilt: 7   Sayı: 19   Alan: Edebiyat / Literature

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 373

Yunus KAPLAN ORCID Icon

SEYAHAT-NÂME TÜRÜNE FARKLI BİR ÖRNEK: FEVRÎ'NİN HAC SEYAHAT-NÂMESİ, ss. 567-599

Fevrî, Hırvat asıllı bir devşirme iken Müslüman olarak iyi bir eğitim görüp zamanla sahip olduğu ilmî meziyetler ve şairlikteki kudretiyle 16. yüzyılda haklı bir şöhreti yakalamış önemli bir divan şairidir. Onun bu şöhreti yakalamasında, yazmış olduğu ilmî ve edebî eserlerin büyük bir rolü olmuştur. Bu eserler arasında 1546 yılında hac ibadeti vesilesiyle çıkmış olduğu yolculuğu ve bu esnada yaşayıp gördüklerinin bir kısmını anlattığı manzum-mensur karışık şekilde kaleme aldığı Hac Seyahat-nâmesi de bulunmaktadır. Diğer eserlerin gölgesinde kalan ve şimdiye kadar üzerinde pek durulmayan bu Hac Seyahat-nâmesi, hem şairin farklı bir edebî veçhesini yansıtması hem de yazmış olduğu eserler arasında farklı bir türe sahip olması bakımından ayrı bir öneme haizdir. Bu eser, aynı zamanda klasik Türk edebiyatında örnekleri sınırlı sayıda olan hac seyahat-nâmesi türünde olması hasebiyle de önem arz etmektedir. Bu çalışmada şimdilik eldeki tek nüshasından hareketle Fevrî'nin Hac Seyahat-nâmesi'nin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunularak eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, 16. yüzyıl, Fevrî, hac, seyahat-nâme

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.171


A Different Example of the Type of Travel Book Travel: Fevri's the Pilgrimage Travel Book, pp. 567-599

While Fevri was a devshirmeh of Croatian origin, he was one of the important Ottoman poets who received a great education as a Muslim and gained eligible reputation with his scholarly virtues and ability in being a poet in 16th century. The scholarly literary works that he wrote them became a great role for him to gain the reputation. Pilgrimage Travelbooks that he told the travel that he started out on the occassion of his duty of pilgrimage in 1546 and told a part of what he had and saw during the performance of the worship and he wrote in a mixed poetic-prose form is available among these works. His Pilgrimage Travelbooks which has been overshadowed of other works and has not been focused too much has a especial importance in terms that the poet reflected a different literary dialect and it has a different type among his works. Moreover, this work has an importance because it is in the type of pilgrimage itinerary that their samples are limited in the classic Turkish literature. In this research, a set of evaluations was made on the form and content features of Pilgrimage Travelbooks belonging to Fevri from the point of its available single copy and the work's text in translated and written form was included.

Keywords: Classical Turkish literature, 16th century, Fevrî, pilgrimage, travelbook

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.171


595