Year:2015   Volume: 2   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 29

Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU

THE IMAGE OF TURKS AMONG INDIAN MUSLIMS: THE CASE OF BALKAN WARS, pp. 50-73

An image consists of a person's, a community's and/or a society's positive and/or negative conceptions and attributions towards an object, an event and/or another community. Factors such as ideological approaches, culture, collective memory, past experiences, and/or geography play an important role in forming these impressions. If a society's approach towards another society is a matter of question, the image determines political stance and generates one of the reasons for social reactions. This study does not include examples of factionalized society, culture and/or political formulations but examples concerning positive perceptions of a society of another and how these perceptions are reflected on their reactions. In doing so, the study analyses the contributions of Indian Muslims to the Ottoman Empire and Turkish nation during the Balkan Wars with examples and questions the reasons behind these supports. Indian Muslims attempted to mold public opinion in order to bring attention to the Balkan Wars. They aided Ottomans in kind and cash, sent medical teams and played an active role in battle and organized activities for refugees. This study aims to reveal approaches and sensitivities of Indian Muslims to one of the biggest social problems that Turks faced in the early 20th century through data that were obtained from the Ottoman Archive and several newspapers of that period.

Keywords: Image, collective memory, Balkan Wars, Turks, Indian Muslims

DOI Number: 10.17822/omad.2015210037


HİNT MÜSLÜMANLARINDA TÜRK İMGESİ: BALKAN SAVAŞLARI ÖRNEĞİ, ss. 50-73

İmge bir kişi, topluluk ve/veya toplumun bir nesneye, olaya ve/veya diğer bir topluluğa dair olumlu ya da olumsuz (veya her ikisi birden) kavram ve nitelemelerinden oluşmaktadır. Bu izlenimlerde ideolojik yaklaşımlar, kültür, toplumsal hafıza, geçmiş deneyimler, coğrafya ve ekonomi gibi etkenler büyük rol oynar. Söz konusu olan bir toplumun diğer bir topluma yönelik yaklaşımıysa eğer, imge siyasal duruşu belirlemekte, toplumsal tepkilerin nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu çalışma, -benzerleri çok görülen- ötekileştirilen bir toplum, kültür ve/veya politik oluşum üzerine örnekleri değil, bir toplumun başka bir topluma dair olumlu algılarının, tepkilerine nasıl yansıdığının örneklerini içermekte, Hint Müslümanlarının Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti'ne ve Türk halkına ne gibi katkılarda bulunduğunu örneklerle verip bu desteklerin altında yatan sebepleri sorgulamaktadır. Hint Müslümanları Balkan Savaşlarına dikkat çekebilmek için kamuoyu oluşturma çabalarına girişmişler, Osmanlı'ya ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuşlar, sağlık ekipleri göndererek bizzat savaşta etkin olmuşlar ve muhacirlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada Osmanlı Arşivi ile dönemin bir takım gazetelerinden elde edilen veriler vasıtasıyla, Türklerin 20. yüzyıl başında maruz kaldığı en büyük sosyal sorunlardan birine Hint Müslümanlarının yaklaşım ve duyarlılıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İmge, toplumsal bellek, Balkan Savaşları, Türkler, Hint Müslümanları

DOI Number: 10.17822/omad.2015210037


373