Year:2023   Volume: 10   Issue: 28   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 565

Said OLGUN ORCID Icon

The Murder of Serbia’s First Consul in Pristina Luka Marinković (1 July 1890)

Serbia, which became an independent state with the Treaty of Berlin signed after the Ottoman-Russian War of 1877-1878, started to establish consulates in important cities of Macedonian geography in 1887. Following the consulates established in Skopje, Thessaloniki and Bitola, the Consulate in Pristina was established in 1889 and Luka Marinković was appointed as the vice-consul. Thus, they tried to increase their existence and activities in the area they described as Old Serbia. In this study, firstly, the diplomatic organization of Serbia in Macedonia and its stages, the appointment of Marinković to Pristina as the vice-consul and his relations with the local administration are emphasized. Then, the murder of Marinković, the funeral ceremony organized for him, the trial of the suspects and the Serbian government’s demands for apology and compensation from the Ottoman Empire were emphasized. In this study, which is based on Ottoman archive documents, the murder of Serbia’s first consul in Pristina, Marinković, and the reflection of this event on the relations between the Ottoman Empire and Serbia were tried to be examined.

Keywords: Serbia, Pristina, Consul, Luka Marinković

10.17822/omad.2023.259


SIRBİSTAN’IN PRİŞTİNE’DEKİ İLK KONSOLOSU LUKA MARİNKOVİĆ’İN ÖLDÜRÜLMESİ (1 TEMMUZ 1890)

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrası imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet hâline gelen Sırbistan, 1887 yılından itibaren Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Makedonya coğrafyasının önemli şehirlerinde temsilcilikler kurmaya başlamıştır. Sırplar, Üsküp, Selânik ve Manastır’da kurmuş oldukları konsoloslukların ardından 1889 yılında Priştine Konsolosluğunu kurmuş ve konsolos vekili olarak Luka Marinković’i tayin etmişlerdir. Böylece Eski Sırbistan olarak nitelendirdikleri alandaki varlıklarını ve etkinliklerini artırmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada ilk olarak Sırbistan’ın Makedonya’daki diplomatik örgütlenmesi ve bunun aşamaları, Marinković’in Priştine’ye konsolos vekili olarak tayin edilmesi ve mahallî idareyle ilişkileri üzerinde durulmuştur. Ardından Marinković’in öldürülmesi, cenaze merasimi, zanlıların yargılanması ve Sırbistan hükûmetinin Osmanlı Devleti’nden tarziye ve tazminat talepleri üzerinde durulmuştur. Osmanlı arşiv belgeleri üzerinden yapılan bu çalışmada Sırbistan’ın Priştine’deki ilk konsolosu Marinković’in öldürülmesi ve bu hadisenin Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasındaki ilişkilere yansıması incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sırbistan, Priştine, Konsolos, Luka Marinković

10.17822/omad.2023.259

Page Range: 641-664


278