Year:2018   Volume: 5   Issue: 13   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 212

İlkay ERKEN

PROVISION OF THE EXPENDITURES OF PRIMARY SCHOOLS IN PROVINCE OF SHKODRA, pp. 69-81

In the Tanzimat period, the Ottoman Empire accelerated its studies on the issue of the spread of education.. The basic reason for this was the awareness of the citizens along with the need for educated staff. With the training of the masses, the state could overcome systematic problems that it tried to overcome. For this purpose it was aimed to extend education in the most general sense. Arrangements had been made as a product of a systematic study of what innovations will be made. Accordingly, education is divided into stages. In the first level, there were the schools of the sıbyans. Later, a building with the name of iptidai was found at the same level. The state has made efforts to extend the said primary schools. However, according to legislation on education, the expenses of the first-tier schools were left to the responsibility of the citizens like the old ones. This had caused some problems for military and political important places such as Shkodra. Indeed, in the northern part of the province, in the sanjak of the Shkodra, income could not be collected for the amount required for education. The situation was partly good in Drac, the other sanjak of the province. However, the numbers and qualities of the foreign and non-muslim schools in the province had moved the Ottoman authorities into action. In addition to the schools that foreign states used as a means of propaganda, the Ottoman State needed to expand its schools. The source for this was met from the central budget despite the legislation. Thus, in the Shkodra province, which was regarded as important in terms of its position, it was desired to preserve the state's existence through schools. In this study, it was attempted to determine how financial resources for primary schools in the province of Shkodra were obtained.

Keywords: Albania, Shkodra, education, primary schools

DOI Number: 10.17822/omad.2018.111


İŞKODRA VİLAYETİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ GİDERLERİNİN TEMİNİ, ss. 69-81

Tanzimat devrinde Osmanlı Devleti eğitimin yaygınlaşması konusundaki çalışmalarına hız vermiştir. Eğitimli kadrolara duyulan ihtiyaç ile birlikte vatandaşlarının bilinçlendirilmesi bunun temel nedeniydi. Kitlelerin eğitilmesi ile devletin aşmaya çalıştığı sistematik sorunların üstesinden gelinebilecekti. Bunun için eğitimin en genel anlamıyla yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Yapılacak yeniliklerin neler olduğuna dair sistemli çalışmanın bir ürünü olarak düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre eğitim kademelere ayrılmıştır. İlk kademede ise sıbyan okulları vardı. Daha sonra iptidai adında yine aynı kademede yer alan okulların bulunduğu bir yapı ortaya çıkmıştır. Devlet bahsedilen ilköğretim okullarının yaygınlaştırılması için çaba sarf etmiştir. Fakat eğitimle ilgili mevzuat gereğince ilk kademe okullarının giderleri eskisi gibi vatandaşların sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu durum İşkodra gibi askerî ve siyasi bakımdan önemli noktadaki yerler için bazı sorunlara neden olmuştur. Nitekim vilayetin kuzeyinde, İşkodra sancağında, eğitim için gereken miktarda gelir toplanamamaktaydı. Vilayetin diğer sancağı olan Draç'ta ise durum kısmen iyiydi. Ancak vilayet dâhilindeki yabancı ve gayrimüslim okullarının sayı ve nitelikleri Osmanlı yetkililerini harekete geçirmiştir. Yabancı devletlerin bir propaganda aracı olarak kullandıkları okulların yanında Osmanlı Devleti'nin kendi okullarını yaygınlaştırması ihtiyacı duyulmuştur. Bunun için gereken kaynak ise mevzuata rağmen merkez bütçesinden karşılanmıştır. Böylece konumu itibarıyla önemli görülen İşkodra vilayetinde okullar vasıtasıyla devletin varlığı korunmak istenmiştir. Bu çalışmada İşkodra vilayetinde ilköğretim okulları için gereken mali kaynağın nasıl elde edildiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, İşkodra, eğitim, ilköğretim okulları

DOI Number: 10.17822/omad.2018.111


298