Year:2021   Volume: 8   Issue: 20   Area: Edebiyat / Literature

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 424

Yağız YALÇINKAYA ORCID Icon

Molla Sabir's `Kerkük Şairleri' Which is Serialized in Kardaşlık, pp. 59-89

Iraq, which was a Turkish homeland during the Seljuk period and remained in the Turkish political and cultural field until the last period of the Ottoman Empire, is still a region where Turks live and Turkish is spoken. Kirkuk is one of the important centers of this region that has raised two great poets such as Nesîmî and Fuzûlî. A very active literary circle was seen in the region, which has grown many poets since Nesîmî, especially in the 19th century. This study is on Molla Sabir's work named Kerkük Şâirleri, which reflects the poetry environment of the period in the 19th and 20th centuries. A part of this work, which did not find the opportunity to be published completely, was serialized in six issues of Kardaşlık, one of the important publications of the region, in 1965-66. In the study, these six parts were brought together and transferred as a full text with transcription. Before passing to the text, firstly, information was given about the nature of Kardaşlık. Later, there is a section about Molla Sabir's life and works. Finally, with the information about Kerkük Şâirleri, the text part has started. The work, which includes twenty nine poets, has been presented to readers and researchers.

Keywords: Molla Sabir, Kerkük Şairleri, Kardaşlık Dergisi, Kirkuk, Poem

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.182


MOLLA SABİR'İN KARDAŞLIK DERGİSİNDE TEFRİKA EDİLEN `KERKÜK ŞÂİRLERİ' İSİMLİ ESERİ, ss. 59-89

Selçuklular zamanında Türk yurdu olup Osmanlı'nın son dönemlerine kadar Türk siyasi ve kültürel sahasında kalan Irak bugün hâlâ Türklerin yaşadığı ve Türkçenin konuşulduğu bir bölgedir. Nesîmî ve Fuzûlî gibi iki büyük şairi yetiştirmiş olan Kerkük, bu bölgenin önemli merkezlerindendir. Nesîmî'den beri birçok şair yetiştirmiş bölgede özellikle 19. asırda çok hareketli bir edebiyat çevresi görülmektdir. Bu çalışma dönemin 19 ve 20. asırlardaki şiir ortamını yansıtan Molla Sabir'in Kerkük Şâirleri isimli eseri üzerinedir. Tamamı yayımlanmayan bu eserin bir kısmı 1965-66 yıllarında bölgenin önemli neşriyatından olan Kardaşlık dergisinin altı sayısında tefrika edilmiştir. Çalışmada bu altı kısım bir araya getirilip çeviri yazı ile tam bir metin hâlinde aktarılmıştır. Metne geçmeden önce Kardaşlık dergisinin mahiyeti hakkında, daha sonra Molla Sabir'in hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak Kerkük Şâirleri hakkında malumatlar ile birlikte metin kısmına geçilmiştir. Yirmi dokuz şairi ihtiva eden eser okuyucu ve araştırmacılara arz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Molla Sabir, Kerkük Şairleri, Kardaşlık Dergisi, Kerkük, Şiir

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.182


738