Year:2015   Volume: 2   Issue: 4   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 63

Zehra GÖRE

METHONE SHEHRENGİZS OF ZA'Fİ-İ GULSHENİ, pp. 41-57

Za'fi-i Gülşeni is known for his five sehrengiz poems, which became a literary fashion in the sixteenth century. Sehrengiz poems included the beauties of a city as well as the talented and special people who live in it. This article examines one of the sehrengiz poems of Za'fi-i Gülşeni poem he wrote was about the ancient city of Methone in Greece. The poem is included in the divan of Gülşeni and it has 111 verses. This article examines the Methone sehrengiz of Gülşeni and presents a transcribed text in Latin alphabet.

Keywords: Ottoman poetry, mathnawi, shahrangiz, Za'fî Gülşeni, Methone, Greece

DOI Number: 10.17822/omad.2015414231


ZA'FÎ-İ GÜLŞENÎ'NİN MOTON ŞEHRENGİZİ, ss. 41-57

Za'fî-i Gülşenî XVI. yüzyıldan itibaren divan edebiyatında rağbet bulmaya başlayan şehrengiz türüyle beş manzume yazmakla türün temsilcilerinden olmuştur. Yazdığı şehrengizlerden birisi de bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan ve kadim bir şehir olan Moton'a dairdir. Şairin divanında tespit edilen bu şehrengiz 111 beyit uzunluğunda bir mesnevi olup türün gelenekte görülen özelliklerini yansıtan bir yapı arz eder. Bu makalede Moton şehri hakkında kısa bir bilgi verilmiş, Za'fî-i Gülşenî'nin hayatı, edebî kişiliği ve diğer şehrengizleri söz konusu edilmiş, Moton şehrengizinin transkripsiyonlu metni hazırlanmış, metin üzerinde şekil ve muhtevaya dair değerlendirilmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: XVI. yüzyıl Osmanlı şiiri, mesnevi, şehrengiz, Za'fî, Moton, Yunanistan

DOI Number: 10.17822/omad.2015414231


329