Year:2019   Volume: 6   Issue: 14   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 273

MEHMET AYKANAT ORCID Icon

Osmanlı Devleti'nde Memurluğa Giriş Şartlarını Eşitlemeyi Amaçlayan Hukuki Düzenlemeler, ss. 213-223

Osmanlı Devleti, klasik dönemde kendine özgü bir memur sistemi oluşturmuştur. Bu sistemde, memurluğa girme konusunda gayrimüslim vatandaşlarına eşitlik sağlayamamıştır. Ancak Tanzimat döneminde, çeşitli sebeplerle bu eşitliği sağlamaya çalışmıştır. Eşitlik sağlayıcı hükümler, anayasada, anayasal belgelerde ve çeşitli kanunlarda yer almıştır. Osmanlı Devleti'nin memurluğa girişte eşitlik sağlamayı amaçlayan hukuki düzenlemeleri, yeterince incelenmiş değildir. Bu hukuki düzenlemelerin içerikleri, memurluğa giriş açısından yeterli şekilde değerlendirilmemiştir. Memurluğa giriş ilkeleri ve şartları, günümüz düzenlemeleri ile karşılaştırılmamıştır. Çalışmalar daha çok uygulama alanında yoğunlaşmış, konunun teorik kısmı atlanmıştır. Bu çalışma, memurluğa giriş şartlarını eşitlemeyi amaçlayan temel hukuki düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Bu düzenlemeler, memurluğa giriş ilkeleri ve şartları bakımından yeterli görünmektedir. Osmanlı Devleti'nin bu düzenlemeler ile modern memurluğa giriş sistemini kurduğu anlaşılmaktadır.

Keywords: Memur hukuku, memurluğa giriş şartları, eşitlik, Osmanlı hukuku, Osmanlı anayasası

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.120


LEGAL REGULATIONS TO EQUALIZE THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT INTO STATE OFFICIAL SERVICE IN OTTOMAN EMPIRE, pp. 213-223

In the classical period, the Ottoman Empire created a unique state official system. In this system, non-Muslim citizens were not given equality in state official systems. However, in the Tanzimat period the Empire tried to achieve this equality for various reasons. Equality provisions are included in the constitution, constitutional documents and various laws. The legal regulations of the Ottoman Empire aiming to provide equality in access to the state official employment are not examined. The contents of these legal regulations have not been adequately evaluated in terms of access to the state official employment. The principles and conditions of employment have not been compared with today's regulations. The studies are mostly concentrated in the field of application and the theoretical part of the subject is omitted. This study sets out the basic legal arrangements aimed at equalizing the employment requirements for the state officials. These regulations appear to be sufficient in terms of the principles and conditions of employment of state officials. It is understood that the Ottoman Empire established the system of employment into the modern state official position with these regulations.

Anahtar Kelimeler: Official service, equality, Ottoman law, Ottoman Constitution

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.120


459