Year:2017   Volume: 4   Issue: 8   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 132

Nebi ÇELİK

IS THE CITY OF ISTANBUL OF INCOMPARABLE BEAUTY FROM THE PERSPECTIVE OF OTHERS?, pp. 119-131

The Seyahatnames (Travel Books) are of importance from the aspect of the timeframe in which they are found, the history, culture, traditions and customs, economy and most importantly, the information given about the geography. They are also works that have extreme value from the aspect of transferring this situation to the present-day through the treasury of science and culture in periods where possibilities were scant and limited and technology had still not developed. The suitability of the location in which Anatolia is found, the favorability of the geographical conditions and the proportion of many diverse opportunities, drew the interest of travelers and was a much-frequented point for many travelers. Especially, with the conquest of İstanbul in 1453, the boundaries of the empire expanded a lot and this situation increased the popularity of Anatolia even more by travelers and they toured many cities in the Anatolian geography, both with the intention of becoming acquainted with the empire and for many diverse reasons. Among these, besides the cities, such as Edirne, Bursa and İstanbul, which served as the capital city of the Ottoman State, many cities, such as İznik and İzmir, were the stopping places of travelers. In our study, we will attempt to examine carefully İstanbul, with its other names of Constantinople and İslambol, from the perspective of travelers, which no doubt has served as the capital city of many large states and that has had many laudatory poems and poems composed and that are still being composed on its behalf. We will attempt to set forth the perspective of travelers and while examining carefully this situation, by also including in our study the negative situations confronted by travelers besides the beauties of İstanbul, along with the visible faces of İstanbul we will also bring to light the invisible faces of İstanbul. In our study, we benefited from 11 travel books that we selected as the main resources. In this article, the travel books, which were written between the fifteenth to seventeenth centuries and which are titled Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü (Diary of Turkey); Michael Heberer von Bretten, Osmanlıda Bir Köle (A Slave in the Ottomans), Brettenli Michael Heberer'in Anıları (The Recollections of Michael Heberer von Bretten); Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi (The Thévenot Travel Book); Joseph De Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi (The Tournefort Travel Book); Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi (The Tavernier Travel Book); Salomon Schweiggeri, Sultanlar Kentine Yolculuk (Journey to the City of Sultans); Philippe du Fresne-Canaye, Fresne-Canaye Seyahatnamesi(Fresne-Canaye Travel Book); Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi Osmanlı Ülkesinde (The Reinhold Lubenau Travel Book in the Ottoman Country); Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğunda (In the Empire of Suleyman the Magnificient); Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi (The Chardin Travel Book), İstanbul, Osmanlı Toprakları (Ottoman Lands), Gürcistan (Georgia), Ermenistan (Armenia), İran (Iran); Ali Ufki Bey, Ali Ufki Bey and Topkapı Sarayı`nda Yaşam: Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufkî Bey`in Anıları (Life in the Topkapı Palace: The Recollections of Albertus Bobovius or Santuri Ali Ufkî Bey).

Keywords: İstanbul, Travel Book, Anatolia, Traveler, Geography

DOI Number: 10.17822/omad.2017.56


ÖTEKİNİN BAKIŞIYLA ŞEHR-İ İSTANBUL BÎ-MİSL Ü BEHA MIDIR?, ss. 119-131

Seyahatnameler bulundukları zaman diliminin tarihine, kültürüne, gelenek ve göreneklerine, ekonomisine ve de en önemlisi coğrafyasına dair verdiği bilgiler açısından önemlidir. Henüz teknolojinin gelişmediği, imkânların dar ve kısıtlı olduğu dönemlerde bilim ve kültür hazinesi olup bu durumu günümüze aktarması açısından da son derece kıymeti haiz eserlerdir. Anadolu, bulunduğu konumun uygunluğu, coğrafi şartlarının elverişliliği ve muhtelif birçok imkân nispetinde seyyahların ilgisini çekmiş ve birçok gezginin uğrak noktası olmuştur. Özellikle 1453 İstanbul'un fethiyle imparatorluk sınırları genişlemiş ve bu durum seyyahların Anadolu'ya rağbetini artırmış hem imparatorluğu tanımak maksadı hem de birçok muhtelif sebeple Anadolu coğrafyasının birçok şehrini gezmişlerdir. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Edirne, Bursa, İstanbul gibi şehirlerin yanında İznik, İzmir gibi şehirler de gezginlerin durağı olmuştur. Bu çalışmada birçok büyük devlete başkentlik yapmış, adına birçok methiyeler, şiirler dizilmiş ve hâlen de dizilmekte olan İstanbul, diğer adlarıyla Konstantinopolis ve İslambol seyyahların gözünden incelenmeye çalışılmıştır. Bu durumu incelerken İstanbul'un güzelliklerinin yanında seyyahların karşılaştığı olumsuz durumlar da incelemeye dâhil edilerek İstanbul'un görünen yüzünün yanında görünmeyen yüzü de gözler önüne serilip seyyahların bakış açısı ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu çalışmada kaynak olarak 11 seyahatnameden istifade edilmiştir. Bu seyahatnamelerin isimleri şunlardır: Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü, Michael Heberer von Bretten, Osmanlıda Bir Köle, Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, Joseph De Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Salomon Schweiggeri, Sultanlar Kentine Yolculuk, Philippe du Fresne-Canaye, Fresne-Canaye Seyahatnamesi, Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğunda; Jean Chardin, Chardin Seyahatnamesi.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Seyahatname, Anadolu, Seyyah, Coğrafya

DOI Number: 10.17822/omad.2017.56


318