Year:2018   Volume: 5   Issue: 13   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 233

Âdem CEYHAN

THE LATEST WORKS AND LATEST POEMS OF SOME LITERARY INDIVIDUALS, pp. 1-15

There are no information about the poets and writers who have a divan in their poems in various forms such as gazelle, ode, verse, rubaie and müfred. However, he writes the proportions of some of our poets who are exceptional. It is seen that there are some records about the last words or the last poems of some literary personalities in some of the works such as Şuara biographic works,histories,poetry magazines,such as hypocracy,earthly affairs,and concerns can be said away from the speech or poems, expressing feelings and thoughts of heaers is spent to be counted.It is possible to say that the last words or poems of our literary personalities are collections, the ideas about the world life, death and beyond,regrets,disappointments, happiness of arriving the Creator, imagination,cocern and wishes expressed in real, milk to be left behind. There are some conclusions about the last words / his last poems which can be found in this article.

Keywords: Divan, poet, last word, last poem

DOI Number: 10.17822/omad.2018.107


BAZI EDEBÎ ŞAHSİYETLERİMİZİN SON SÖZLERİ / SON ŞİİRLERİ, ss. 1-15

Divan sahibi olan şair ve yazarlarımızın anılan manzum eserlerinde yer alan gazel, kaside, kıt'a, rubaî gibi çeşitli şekillerdeki şiirlerini ne zaman yazdıkları konusunda umumiyetle bilgi bulunmamaktadır. Ancak istisnai olarak bazı şairlerimizin birtakım manzumelerini hangi tarihlerde yazdıkları hususunda bilgilere rastlanmaktadır. Şuara tezkireleri, biyografik eserler, tarihler, şiir mecmuaları gibi metinlerde, az da olsa birtakım edebî şahsiyetlerin söylediği son söz veya son şiirlere dair kayıtların yer aldığı görülür. Ömrün sonunda her türlü riya, takdir edilme gibi dünyevî hesap ve kaygılardan uzak olarak söylenebilen söz yahut şiirler, yürekten kopan duygu ve düşüncelerin ifadesi sayılmaya müsaittir. Edebî şahsiyetlerimizin son söz veya şiirleri topluca değerlendirildiğinde, bunlarda dünya hayatı, ölüm ve ötesiyle ilgili fikirler, pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, Yaratıcıya kavuşma saadeti, geride bırakılan ve gidilecek "diyar"a dair hayıflanış, endişe ve temennilerin dile getirildiğini söylemek mümkündür. Bu yazıda bazı eski yahut yeni edebî şahsiyetlerimizin tespit edilebilen son sözleri / son şiirleri konusunda birtakım örnekler verilmiş ve bahis konusu edilen kayıtlar hakkında değerlendirmeler de yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Divan, şair, son söz, son şiir

DOI Number: 10.17822/omad.2018.107


625