Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 22   Alan: Sanat Tarihi / Art History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 463

Ökkeş Hakan ÇETİN ORCID Icon

ZAMANIN YÜKÜNÜ TAŞIYANLAR: YERLİ ve YABANCI SANATÇILARIN GÖZÜNDEN OSMANLI HAMALLARI, ss. 495-518

Ücreti karşılığı yük taşıyan hamallar, Osmanlı ticaret hayatının önemli figürlerinden biri olup birçok eserde içinde hamalların da bulunduğu esnaf ve zanaatkâr konulu tasvirler bulunur. Edmondo Amicis, Amedeo Preziosi, Pierre Montani, Choiseul-Gouffier ve Leonardo de Mango hamalları tasvir eden yabancı sanatçılardan birkaçıdır. Osmanlının canlı sokak yaşamında önemli bir zümreyi oluşturan hamalları konu eden tasvirlerin, Doğu yaşantısını her yönü ile göstermeyi amaçlayan bu resimler arasında yer alması şaşırtıcı değildir. Oryantalist sanatçıların çok daha öncesinde, yerli sanatçıların da özellikle Batılılar için hazırlanan albümlere konmak üzere hamal tasvirleri yaptıkları görülür. Bu çalışmada Osmanlı hamalları hakkında bilgiler verilerek hamalların yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinde nasıl yansıtıldıkları aktarılmıştır. Bu tasvirler sadece resimsel nitelikleri ile değil, görsel birer belge olması sebebiyle giyim-kuşamları ve yük taşımacılığında kullandıkları araç ve gereçler açısından da değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı hamalları, oryantalist sanatçılar, yabancı sanatçılar, Osmanlı resim sanatı

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.199


Those Who Carry The Weight of Time: Ottoman Porters Through The Eyes of Local and Foreign Painters, pp. 495-518

The porters, who carry a burden for a fee, are one of the important figures of the Ottoman commercial life and they are seen in many paintings and photographs. In particular, among the works of foreign artists who visited the Ottoman country, there are depictions of tradesmen and craftsmen, including porters. Edmondo Amicis, Amedeo Preziosi, Pierre Montani, Choiseul-Gouffier, and Leonardo de Mango are a few of the foreign painters depicting porters. It is not surprising that these depictions of porters, who constituted an important group in the street life of the Ottomans, are among the paintings that aim to show Eastern life in all its aspects. It is seen that long before orientalist painters, local painters also made porter depictions to be included in albums prepared especially for Westerners. In this paper, information about Ottoman porters will be given, as well as how porters are reflected in the works of local and foreign painters. These depictions will be evaluated not only with their pictorial qualities but also in terms of their clothing and the tools and equipment they use in freight transportation since they are visual documents.

Keywords: Ottoman porters, orientalist painters, foreign painters, Ottoman painting

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.199