Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 24   Alan: Tarih / Povijest

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 498

Ivana JURČEVIĆ , Damir MATANOVIĆ

VIŠEGRAD NAHIYE IN THE 1468/69 SUMMARY CENSUS OF THE SANJAK OF BOSNIA, pp. 339-349

This paper presents Višegrad nahiye in the Upper Podrinje (territory of today's Bosnia and Herzegovina) based on the summary 1468/69 census of the Sanjak of Bosnia. The Ottoman nahiye establishment and the appearance and function of the fortress of Višegrad are presented. With its functional and typological characteristics, the fortress was a part of the defence system of the Sanjak of Bosnia. Ottoman's military garrison was concentrated in it. The defter was used to show the distribution of feudal income of the fortress mustahfizes in the Višegrad nahiye. In some parts of villages, a number of members of the special military class - voynuks - were listed. The census data compensated to a significant extent the lack of sources needed for reconstruction of the settlements and population density in the second half of the 15h century. The authors state the rural settlements, number of households, single men, total income, and population data covered by the census.

Anahtar Kelimeler: Višegrad, nahiye, 1468/69 defter, settlements, Pavlovića area

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.216


Bosna Sancağı 1468/69 Nüfus Sayımında Vişegrad Nahiyesi, ss. 339-349

Bu makale, Bosna sancağının 1468/69 nüfus sayımına dayalı olarak Yukarı Podrinje'deki (bugünkü Bosna-Hersek toprakları) Vişegrad nahiyesini konu edinmiştir. Osmanlı nahiyesinin kuruluşu ve Vişegrad kalesinin görünümü ile işlevi sunulmuştur. İşlevsel ve tipolojik özellikleriyle kale, Bosna sancağinin savunma sisteminin bir parçasıydı. Osmanlı'nın askerî garnizonu burada yoğunlaşmıştı. Defter, Vişegrad nahiyesindeki kale müstahfızlarının feodal gelirlerinin dağılımını göstermek için kullanıldı. Köylerin bazı bölgelerinde, voynuk gibi özel askerî sınıfın kimi üyeleri listelendi. Nüfus sayımı verileri, 15. yüzyılın ikinci yarısında yerleşimlerin yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynak eksikliğini ve nüfus yoğunluğunu önemli ölçüde telafi etmiştir. Nüfus sayımının kapsadığı kırsal yerleşim, hane sayısı, bekâr erkekler, toplam gelir ve nüfus verileri incelenmiştir.

Keywords: Višegrad, nahiye, 1468/69 defteri, yerleşim yerleri, Pavlovića bölgesi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.216


571