Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 23   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 480

Selim PARLAZ ORCID Icon

CENEVİZ DİPLOMATLARININ MEKTUPLARINA GÖRE OSMANLI-VENEDİK SAVAŞI (1665-1670), ss. 191-206

XVII. yüzyılda meydana gelen uzun ve yorucu Girit Savaşı; Osmanlı ve Venedik Devletleri haricinde birçok devleti ilgilendiren önemli bir mücadeledir. Bu savaşın gelişimini ve sonuçlarını takip eden devletlerden biri de Cenevizlilerdir. Hem kendi durumlarını etkileyecek gelişmeleri hem de başta Fransa olmak üzere rekabet hâlinde oldukları devletlerle ilgili hususları takip etmek onlar adına son derece önemlidir. Bu bağlamda İstanbul ve İzmir’de görev yapan diplomatlar savaşla ilgili gelişmeleri merkeze aktarmak suretiyle olayları takip etmektedirler. Bu çalışmada Cenova Devlet Arşivi’nde bulunan belgeler üzerinden özellikle savaşın son yıllarını Kandiye ve çevresinin Osmanlılar tarafından alınması sürecini örnekler üzerinden takip etmeye çalışılacaktır. Çalışmamızın temel kaynağını ise Cenova Devlet Arşivi’ne (Archivio di Stato di Genova) ait elçilik ve konsolos mektupları, raporları ile İngiliz Devlet Arşivi’ndeki State Papers kolleksiyonunda bulunan defterler teşkil edecektir. Özellikle XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da görev yapan elçiler Durazzo ve Sinibaldo Fieschi ile İzmir’de görev yapan konsoloslar Ottavio Doria ve Giovanni Luigi Gentile’nin yazışmalarından istifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Elçi, Fransa, Girit, konsolos, Osmanlı Devleti

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.209


The War of Ottoman-Venice According to Genoese Diplomats Letters (1665-1670), pp. 191-206

The long and wearing Cretan War, which took place in the 17th century, was an important fighting that concerned, along with the Ottoman and Venetian States, many states. The Genoese was one of the states that monitored the development and results of this war. It is particularly important for them to keep an eye on both the developments that would affect their own position and the issues related to the states they vied with, principally France. Within this context, diplomats performing duty in Istanbul and Izmir monitored the events by conveying the developments regarding the war to the center. This study aims to follow through examples, especially the last years of the war, the process of capturing Heraklion and its surroundings by the Ottomans, through the documents in the Genoa State Archive. the embassy and consul letters and reports belonging to the Genoa State Archive (Archivio di Stato di Genova) and the registers in the State Papers collection in the British National Archive constitute the main source of our study. The study utilizes particularly the correspondence of the ambassadors Durazzo and Sinibaldo Fieschi who served in Istanbul in the second half of the 17th century, and the consuls Ottavio Doria and Giovanni Luigi Gentile, who served in Izmir.

Keywords: Ambassador, France, Cretan, consul, Ottoman Empire

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.209


414