Yıl:2019   Cilt: 6   Sayı: 14   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 267

THE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE, pp. 115-127

CÜNEYT MENGÜ ORCID Icon, SEZGİ GEDİK, SUNA MUĞAN ERTUĞRAL

This study represents a reseach emphasizing the central government efforts of the Ottoman Empire to promote tourism. Most of the Ottoman Sultans had great interest to the cultural and artistic values. In time, these values were interested by the westerners. The Ottoman land always attracted travelers. Although there were no proper roads, public transportation and guidance facilities in 17th centuries, foreigners traveled with their own wish individually for several reasons. They were officials, scientists, clergymen and archaeologists visited the Ottoman Empire, especially İstanbul and Asia Minor (Anatolia) for political, religion and other reasons. In the 19th century the Ottoman administration became aware of the touristic values and began to promote country for tourism. The biggest development in Ottoman Tourism is the opening of the railway lines. The world's most classical train Orient Express, had great contribution to the development of the Ottoman Tourism. In this study, the Ottoman central government efforts to promote tourism in different periods were examined.

Anahtar Kelimeler: The Ottoman Central Goverment, Cultural Values, Tourism and Travel

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.114


Osmanlı Döneminde Turizmin Gelişiminde Merkezî Yönetimin Çabaları, ss. 115-127

Bu çalışma, turizmi teşvik etme konusundaki Osmanlı Devleti merkezî hükümetinin çabalarını içermektedir. Osmanlı sultanlarının çoğu kültürel ve sanatsal değerlere büyük ilgi duydular. Zamanla bu değerler batılılar tarafından da ilgi gördü. Osmanlı toprakları her zaman gezginleri cezbetti. 17. yüzyılda uygun yollar, toplu taşıma ve rehberlik olanakları olmamasına rağmen, yabancılar çeşitli nedenlerle bireysel olarak kendi arzularıyla seyahat ettiler. Memurlar, bilim adamları, din adamları ve arkeologlar gerek siyasi, dini ve gerekse diğer nedenlerle özellikle İstanbul ve Küçük Asya (Anadolu) başta olmak üzere Osmanlı topraklarını ziyaret ettiler. 19. yüzyılda Osmanlı idaresi turistik değerlerin farkına varmış ve ülkeyi turizm için tanıtmaya başlamıştır. Osmanlı turizminde en büyük gelişme demiryolu hatlarının faaliyete geçmesidir. Dünyanın en klasik treni Orient Express, Osmanlı turizminin gelişimine büyük katkı yaptı. Bu çalışmada, Osmanlı merkez hükümetinin farklı dönemlerde turizmi teşvik etme çabaları incelenmiştir.

Keywords: Osmanlı Merkezî Hükümeti, Kültürel değerler, Turizm ve Seyahat

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.114


273