Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 20   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 406

Hüseyin MUŞMAL ORCID Icon, İrem GÜRBÜZ ORCID Icon

TEVELLÜD-İ ACÂİB: OSMANLI DEVLETİ'NDE YAPIŞIK İKİZLER, ss. 117-149

Yapışık ikizler, literatürdeki diğer adıyla Siyam ikizleri doğuştan gelen bir şekil bozukluğudur. Nadiren görülen bu anomalinin etiyolojisi, yani meydana gelme sebebi günümüzde hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Tarih boyunca hem toplum hem de tıp mesleği açısından bu şekil bozukluğuna sahip canlılar merak edilmiş, ancak batıl inanç ve dinî kaygılar nedeniyle de ötekileştirilmiştir. Öyle ki dünya tarihinde yapışık ikizliğe dair ilk kayıtlar bile çeşitli endişeler sebebiyle oldukça geç dönemlere tarihlenmiştir. Hâl böyle iken Osmanlı Devleti'nde yapışık ikizlerin nasıl algılandığı, toplumun ve devletin bu anomaliye sahip kişilere veya onların ailelerine yaklaşımının ne şekilde olduğu; ayrıca şekil bozukluğunun günümüze oranla Osmanlı'da görülme sıklığının ne olduğu, bebeklerin cinsiyetine veya hayvanların türlerine göre yaygınlığının farklılık gösterip göstermediği gibi pek çok soru akıllara gelmektedir. Bu sorular çerçevesinde XVII. yüzyılın sonlarından XX. yüzyılın başlarına kadarki dönem içerisinde toplam 22 yapışık ikiz vakası ele alınmıştır. Çalışmada bu vakaların tanımları, türleri, Osmanlı arşivine ve gazetelerine yansıma sebepleri; ayrıca toplumun ve devletin yapışık ikizliğe bakışı sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum Anomalisi, Doğuştan Gelen Kusurlar, Hilkat Garibesi, Siyam İkizleri, Şekil Bozukluğu, Teratoloji

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.184


Tevellüd-i Acâib: Conjoined Twins in the Ottoman State, pp. 117-149

Conjoined twins, also known as Siamese twins in the literature, is a congenital malformation. The etiology of this anomaly, that is, its cause, is still completely unknown at the present time. Throughout history, creatures with this deformity have been curious in terms of both society and the medical profession, however, it has also been marginalized due to superstition and religious concerns. So much so that even the first records about conjoined twins in world history are dated quite late periods due to various concerns. And yet, many questionscome to mind such as how conjoined twins are perceived in the Ottoman State, and how the state of approch to people with this anomaly or their families; in addition, what is the prevalence of deformities in the Ottoman State in proportion to to today, whether is different from previlence of according to gender of babies or species of animals. Within the framework of these questions, a total of 22 conjoined twins cases were handled from the late 17th to the early 20th century. In the study, the definitions, types of these cases, reasons for reflection to the Ottoman archives and newspapers; moreover, the society's and the state's view of conjoined twins will be questioned.

Keywords: Birth Anomaly, Congenital Defects, Freak, Malformation, Siamese Twins, Teratology

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.184


715