Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 7   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 111

Mehmet ÇANLI

TANZİMAT'TAN CUMHURİYET'E EVLİLİK HUKUKU: ÇORUM EVLENME DEFTERLERİ ÖRNEĞİ, ss. 85-100

"Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Evlilik Hukuku: Çorum Evlenme Defterleri Örneği" adlı bu çalışmada, Tanzimat Dönemi'nden başlayıp Cumhuriyet Dönemi'ne kadar yayımlanmış hukukî belgelerde evlilik konusu ele alınmıştır. Evlilik konusunda; kız isteme, kız kaçırma, başlık parası, sözlenme, nişanlanma ve düğün gibi konular incelenmiştir. Konu incelenirken, dönemin hukukî metinlerinden olan düsturlardan, Çorum Evlenme Defterlerinden, Çorum Şer'iye Sicili Defterlerinden ve diğer ikinci el kaynaklardan faydalanılmıştır. Yapılan değişiklikler, tarihî süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Dönemi'nde 1926 yılında Medeni Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun ile Türkiye'de evlilik konusunda neler değişmiştir? Bu değişiklikler, 1926-1930 yılları arasında tutulmuş olan Çorum'a ait evlenme defterleri incelenerek ve örneklemeler yapılarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Evlilik Hukuku, Nüfus Kanunu, Aile Hukuku, Nikâh, Başlık Parası, Kız İsteme, Kız kaçırma, Sözlenme, Nişan, Çorum Evlilik Defterleri

DOI Number: 10.17822/omad.2016.45


MARRIAGE LEGISLATION FROM TANZIMAT REFORM ERA TO THE REPUBLICAN PERIOD: ÇORUM MARRIAGE REGISTRY SAMPLES, pp. 85-100

"Marriage Legislation from Tanzimat Reform Era to the Republican Period: In this study Çorum Marriage Registries" Marriage has been evaluated by examining the published legal documents dated from the Tanzimat period to the Republican years. The topics; asking for the permission from the brides family, running away with the bride, engagement and wedding ceremonies and dowry payment has been reasearched. The legal documents of that period, Çorum's Marriage Registrations and second hand sources have been used to gather the information. Changes that have been made in that period have been evaluated by making comparison in the historical period.The Civil Law was accepted in 1926 in the Republican period. What has changed in Marriage with the acceptance of the new Civil Law? These changes have been evaluated by examining the Çorum Marriage Registrations between 1926-1930.

Keywords: Marriage Law, The Population Law, Family Law, Marriage Contract, Dowry Payment, Asking permisson for marriage from the Bride's Family, Kidnapping the Bride, Engagement, Çorum Marriage Registrations

DOI Number: 10.17822/omad.2016.45


55