Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 24   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 488

Rümeysa KARS ORCID Icon

SULTAN III. AHMED’İN KIZI SALİHA SULTAN İLE KAPTAN-I DERYÂ NİŞLİ MEHMED PAŞA’NIN DÜĞÜN MERASİMİ, ss. 391-418

Osmanlı saltanat geleneğinde padişahların kız kardeşleri ve kızları hanedan mensubu oldukları için yaşamları, eğitimleri, evlilikleri tıpkı şehzadeler gibi belirli bir kaideye göre tertip edilmiştir. Hayatları, evlilik çağına gelinceye kadar Osmanlı sarayında harem bölümünde annelerinin yanında Türk kültür ve gelenekleri ekseninde geçmiştir. Eğitimleri de yine sarayda kendilerine tahsis olunan mekânlarda özel hocalar eşliğinde gerçekleşmiştir. Bunlar ayrıca teamül gereği onlu yaşlarına geldikleri esnada zengin temlik veya has tahsisleri ile taltif edilmişlerdir. Nişan veya evlilik çağına geldiklerinde teşrifat ve teşkilat nizamına uygun olarak gösterişli törenlerle genelde itibarlı ve maddi bakımdan zengin sayılabilecek paşalarla, beylerle ve alimlerle evlendirilmişlerdir. Çalışma konusu olarak ele alınan Saliha Sultan, III. Ahmed’in kızıdır. Gerek babası döneminde gerekse sonrasında tahta geçen amcazadesi I. Mahmut döneminde ve sonra kardeşi III. Mustafa devrinde bu padişahların teşvikleriyle çok sayıda evlilik gerçekleştirmiştir. İlk evliliğini 13 yaşında yapmıştır. Yaptığı tüm evliliklerde eşlerinin kendisinden yaşça büyük olması hasebiyle belirli aralıklarla dul kalmış ancak çok geçmeden itibarlı şahıslarla evlendirilmiştir. Bu çalışmada Saliha Sultan’ın son evliliği olarak kayıtlarda bahsi geçen ve Kaptan-ı Derya Nişli Mehmed Paşa ile gerçekleşen izdivacına ilişkin nişan ve nikâh merasimi süreci ve sunulan hediyelerin miktar ve mahiyeti ele alınmış; merasime ilişkin arşiv vesikaları ve dönemin kronikleri de esas alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hanedan, Teşrifat, Teamül, Taltif, Düğün, Nişan, Merasim

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.219


Wedding Ceremony of Sultan III. Ahmed's Daughter‘s Saliha Sultan With Kaptan-ı Derya Mehmed Pasha Who İs From Niş, pp. 391-418

Since the sisters and daughters of the sultans were members of the dynasty in the Ottoman sultanate tradition, their lives, education and marriages were arranged according to a certain rule, just like the princes. Until they reached the age of marriage, they spent their lives with their mothers in the harem section of the Ottoman palace, in the axis of Turkish culture and traditions. Their training was also carried out in the palace, in the places allocated to them, in the company of private teachers. In addition, according to the custom, when they reached the age of ten, they were rewarded with rich assignments or special allocations. When they reached the age of engagement or marriage, they were married to reputable and financially rich pashas, gentlemen, and scholars, with ostentatious ceremonies in accordance with the ceremony and organization order. Saliha Sultan, which is considered as the subject of the study, She is III. Ahmed's daughter. During the reign of his uncle, Mahmut I, who ascended the throne both during and after his father, and then his brother During the reign of Mustafa III, many marriages were made with the encouragement of these sultans. He had his first marriage at the age of thırteenth. Due to the fact that all his wives were older than him in all his marriages, he was widowed at certain intervals, but was soon married to reputable people. In this study, the engagement and wedding ceremony process of Saliha Sultan's marriage with Kaptan-ı Derya Nişli Mehmed Pasha, which is mentioned in the records as the last marriage, and the amount and nature of the gifts presented; An evaluation has been made based on the archive documents of the ceremony and the chronicles of the period.

Keywords: Dynasty, Attendance, Custom, Reward, Wedding, Engagement,Ceremony

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.219


478