Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 157

Turan AÇIK

TRABZON RUM METROPOLİTLERİ HAKKINDA BAZI GÖZLEMLER (1610-1670), ss. 1-26

Osmanlı İmparatorluğu şehirlerinin kozmopolit karakterinin en önemli figürlerinden olan metropolitler, devletin Hıristiyan reaya ile olan ilişkilerindeki bağlantı noktalarından biri idi. Bilhassa Fatih dönemi ile birlikte Osmanlı teşkilat yapısı ile uyumlu hâle getirilen metropolitlik kurumunun devlet ve Hıristiyan tebaa arasındaki konumunu ise büyük nispette vergiler belirlemekteydi. İşte bu bağlantı noktaları eksenli ilişki 17. yüzyıldaki "kriz" ortamından nasıl etkilenmişti? Şer`iye sicilleri, mühimme defterleri ve piskopos mukataası kalemi defterlerinden elde edilen veriler nispetinde ortaya çıkan netice, Trabzon özelinde metropolitlik kurumunun gerek ehl-i örfün müdahalesi, gerekse metropolitlerin kendi haksız tasarrufları ile kendi "krizini" yaşadığı istikametinde idi. Bu "krizin" 18. ve 19. yüzyılda İmparatorluk ve gayrimüslim reayası arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için ise daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıl, Trabzon, Metropolit

DOI Number: 10.17822/omad.2017.69 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X


SOME OBSERVATIONS ABOUT THE GREEK METROPOLITANS IN TRABZON (1610-1670), pp. 1-26

Metropolitans, one of the most important figures of the cosmopolitan character of the Ottoman cities, were one of the connection points of the state with the Christian subjects. The position of the metropolitan institution, which was brought in line with the Ottoman organizational structure precisely during the reign of Mehmet II, between the state and the Christian subjects was determined mostly by the taxes. How have these connection points-centered relations been influenced by the "crisis" environment of the 17th century? The result that arises in relation to the data obtained from sharia court records, mühimme registers and piskopos mukataası kalemi registers was that the metropolitan institution in Trabzon had experienced their "crisis" either with the unjust dispositions of the metropolitans themselves or with the interventation of "ehl-i örf". It is clear that more research is needed to determine how this "crisis" affected the relationship between the goverment and the non-Muslim subjecst in the 18th and 19th centuries.

Keywords: Ottoman Empire, 17th century, Trabzon, Metropolitan

DOI Number: 10.17822/omad.2017.69 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X


546