Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 21   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 456

M. Fatih SANSAR ORCID Icon

ROMANIAN IMMIGRANT JEWS SETTLED IN ANKARA PROVINCE DURING THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMIT II, pp. 333-341

AIn the 19th century, as a result of the prevalent anti-Semitism in Europe and the politics of becoming a nation-state, Jewish migration to the Ottoman lands started. In consequence of the policies implemented after Romania gained independence, other religious/ethnic groups, especially Turks from Romania, began to emigrate. During this period, around 250,000 Jews emigrated to other countries owing to the increasing anti-Semitism in Romania. The majority of the Jews who emigrated from Romania took refuge in the Ottoman Empire, but the increasing Jewish migration started to become a problem for the Ottoman Empire. While the Jews from European countries and Romania persistently wanted to settle in the Palestinian territories, Sultan Abdulhamit II accepted Jewish immigrants but prevented them from settling in Palestine and Jerusalem. In this regard, Jewish immigrants from Romania were allowed to settle in provinces such as Izmir, Thessaloniki and Ankara. Between November 10, 1899 and April 16, 1900, 883 Jewish immigrants who emigrated from Romania and came together in Istanbul were granted citizenship and settled in Ankara Province. Names, previous cities, ages and genders of these Jewish immigrants are determined from the book kept by the Directorate of Foreign Affairs.

Anahtar Kelimeler: Jews, migration, settlement, Romanian Immigrant Jews, Ottoman Empire

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.193


II. Abdulhamit Döneminde Ankara Vilayeti'nde İskân Edilen Romanya Göçmeni Yahudiler, ss. 333-341

19. yüzyılda Avrupa'da yaygınlaşan Yahudi düşmanlığı ve millî devlet olma siyasetinin bir sonucu olarak Osmanlı topraklarına Yahudi göçü başlamıştır. Romanya'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra uygulanan politikalar sonucu, Romanya'da kalan Türkler başta olmak üzere diğer dinî/etnik gruplar göç etmeye başlamıştır. Bu dönemde Romanya'da artan Yahudi düşmanlığı ve antisemitizm nedeniyle yaklaşık 250 bin Yahudi başka ülkelere göç etmiştir. Romanya'dan göç eden Yahudilerden büyük bir kısmı Osmanlı Devleti'ne sığınmış, fakat giderek artan Yahudi göçü Osmanlı Devleti için bir sorun olmaya başlamıştır. Avrupa ülkeleri ve Romanya'dan gelen Yahudiler ısrarla Filistin topraklarına yerleşmek isterken, Sultan II. Abdülhamit ise Yahudi göçmenleri kabul etmekle birlikte Filistin ve Kudüs'e yerleşmelerine engel olmuştur. Bu bağlamda Romanya'dan gelen Yahudi göçmenlerin İzmir, Selanik, Ankara gibi vilayetlere yerleşmelerine müsaade edilmiştir. 10 Kasım 1899-16 Nisan 1900 tarihleri arasında Romanya'dan göç ederek İstanbul'da toplanan 883 Yahudi göçmene vatandaşlık verilerek Ankara'da iskân edilmişlerdir. Söz konusu Yahudi göçmenlerin isimleri, geldikleri şehir, yaş ve cinsiyetleri, Hariciye Nezareti Tabiiyet Müdüriyetinin kaydettiği defterden tespit edilmektedir.

Keywords: Yahudiler, Göç, İskân, Romanyalı Yahudi Göçmenler, Osmanlı Devleti

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.193


290