Yıl:2023   Cilt: 10   Sayı: 26   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 527

Jan Gwidon BYCZKOWSKI ORCID Icon

THE FORMALITY OF DECENTRALISATION IN THE OTTOMAN EMPIRE, pp. 157-178

While scientists acknowledge the existence of autonomous entities within the Ottoman Realm, no concerted effort seems to be in place to summarise and categorise them properly regarding the method of their establishment and maintenance throughout their histories. This article is an attempt to close this gap by providing a detailed landscape of decentralised arrangements throughout its vast realm. To this end, we will distinguish three major types of decentralisation concerning their formality: formal and informal or legal and non-legal, as well as the third, “quasi-formal”. Throughout the study, we found out that while most of the decentralised arrangements could be categorised as formal, the informal and quasi-formal autonomy was also thriving within the empire and some of these instances have managed to survive centuries without formalisation or abolishment by the Ottomans.

Anahtar Kelimeler: Ottoman Empire, decentralisation, autonomy, tribal politics, administrative division


Osmanlı İmparatorluğu’nda Ademimerkeziyetçiliğin Resmiyeti, ss. 157-178

Literatürde Osmanlı içinde otonom yapıların var olduğu kabul edilse de bu yapıların oluşma ve tarih boyunca sürdürülme biçimi açısından değerlendirme ve uygun şekilde sınıflandırma konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermeyi hedefleyen bu çalışma kapsamında bu geniş coğrafyadaki ademimerkeziyet anlaşmalarının ayrıntılı görünümünü sunulacaktır. Bu noktada, resmiyet açısından şu üç ademimerkeziyet türü ele alınacaktır: resmî, gayriresmî (veya yasal ve yasadışı) ve “yarı resmî”. Araştırmada ulaşılan sonuca göre ademimerkeziyet anlaşmalarının çoğu resmî olarak sınıflandırılabilse de gayriresmî ve yarı resmî otonomi de imparatorluk kapsamında yerini bulmuş ve bazı örnekleri yüzyıllar boyunca Osmanlı tarafından resmîleştirmeden veya feshedilmeden varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Keywords: Osmanlı İmparatorluğu, ademimerkeziyet, otonomi, kabile politikaları, idari taksimat, merkezsizleştirme


226