Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 3   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 37

Ramazan EKİNCİ

MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR MESNEVİ: CÂN İLE TEN, ss. 1-16

Bu makalede yazarı bilinmeyen Cân ile Ten adlı mesnevinin şekil ve muhteva hususiyetleri ve dil özellikleri incelenerek eserin transkripsiyonlu metni ilk kez okuyucuya sunulmaktadır. Dil ve imla hususiyetleri göz önünde tutulduğunda eserin eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri arasına dâhil edilebileceği makalede tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cân ile Ten, mesnevi, dinî ve hikemî eserler, edebiyat

DOI Number: 10.17822/omad.2015312515


AN ANONYMOUS MASNAVI: SOUL AND FLESH, pp. 1-16

This article examines the shape, content and language features of an anonymous masnavi, Soul and Flesh, and presents the transcription of the text in Latin alphabet for the first time. Considering the language and orthographic characteristics of Soul and Fresh, article assesses that masnavi belongs to old Anatolian Turkish texts period.

Keywords: Soul and Flesh, masnavi, sufi texts, religious texts, literature, poetry

DOI Number: 10.17822/omad.2015312515


396