Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 25   Alan: Edebiyat / Literature

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 520

Mehmet Sait ÇALKA ORCID Icon

16. ASIR ŞAİRLERİNDEN ÛDÎ’NİN MÂCERÂ-YI MÂH MESNEVİSİNDE MANİSA TASVİRLERİ, ss. 453-462

16. asırda Sultan II. Selim ile Şehzade Murad devrinde bir köle olarak yaşadığı bilinen Ûdî’nin hayatı hakkında elimizde çok sınırlı bilgiler bulunmaktadır. Kendisi hakkındaki bilgiler otobiyografik bir eser niteliği taşıyan Mâcerâ-yı Mâh mesnevisinde verdiği bilgilerden ibarettir. Manisa’da Şehzade Selim’in yanında bulunmuş olan Ûdî, sebebi tam olarak bilinmeyen bir durumundan dolayı Şehzade Selim’in gözünden düşmüş, görevinden uzaklaştırılmış ve itibarını kaybetmiştir. Yakın arkadaşlarından da beklediği dostluğu göremeyince Manisa’yı terk etmiş ve bir arkadaşıyla birlikte Kahire’ye giderek bir müddet orada kalmıştır. Ûdî, daha sonra Şehzade Bayezid’le savaşmak için kölelerini toplayan Şehzade Selim’in emriyle Manisa’ya dönmek için Kahire’den ayrılmış, Şam ve Halep’e uğramış, daha sonra Konya yolundan Manisa’ya dönmüştür. Ûdî’nin tespit edilmiş tek eseri, Sultan II. Selim ile Şehzade Murad’ı yani “mihr ile mâh”ı da vasfetmek arzusuyla II. Selim adına 1567-68’te tamamladığı ve başkahraman olan kendisinin başından geçen bir aşk macerasını anlattığı Mâcerâ-yı Mâh adlı eserdir. Ûdî’nin bu eseri, şairin hem sergüzeştini ortaya koyması hem de uğradığı ve kaldığı şehirlerin tasvirlerini yapması açısından oldukça kıymetlidir. Bu çalışmada, Manisa’ya girişinden itibaren Ûdî tarafından hayran kalınan Manisa’nın güzellikleri başta olmak üzere, Manisa’da kayıp saray olarak bilinen Şehzade Sarayı’nın, Sultan Camii’nin ve şehrin çeşitli yerlerinde bulunan gül bahçelerinin ne şekilde tasvir edildiği üzerinde durulacaktır. Böylece 16. asır Manisa’sının Ûdî’nin gözünden panoraması çizilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 16. asır, Ûdî, Mâcerâ-yı Mâh, Manisa, Şehzade Sarayı, Sultan Camii, Tasvir

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.222


Manisa Descriptions In The Mâcerâ-yı Mâh Masnevis Of Ûdî, A Poet Of The 16th Century, pp. 453-462

In the 16th century, we have very limited information about the life of Ûdî, who is known to have lived as a slave during the reign of II. Selim and Prince Murad. The information about him consists of the information he gave in the masnavi of Mâcerâ-yı Mâh, which is an autobiographical work. Ûdî, who was with Prince Selim in Manisa, fell out of favor with Prince Selim because of an unknown reason, was dismissed from his duty and lost his reputation.When he could not see the friendship he expected from his close friends, he left Manisa and went to Cairo with a friend and stayed there for a while. Afterwards, Ûdî left Cairo to return to Manisa by the order of Prince Selim, who gathered his slaves to fight Prince Bayezid, stopped by Damascus and Aleppo, and then returned to Manisa via the Konya road. Ûdî, desiring to describe Sultan II. Selim and Prince Murad, that is, “mihr and mah”, the work, which he completed on behalf of Selim in 1567-68, is very valuable in terms of both revealing the poet's own adventure and depicting the cities he visited and stayed in. In this paper, it will be focused on how the beauties of Manisa, which has been admired by Ûdî since its entrance into Manisa, the palace of Prince Selim, the Sultan Mosque and the rose garden are depicted. Thus, it will be tried to draw a picture of 16th century Manisa from the eyes of Ûdî.

Keywords: 16th century, Ûdî, Mâcerâ-yı Mâh, Manisa, Şehzade Palace, Sultan Mosque, Description

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.222

Sayfa Aralığı: 453-462


401