Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 3   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 49

Zehra GÖRE

KERÎMÎ'NİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ, ss. 17-41

Bu makalede Kerîmî'nin şehrengizinin şekil ve muhteva özellikleri ile eserin tenkitli metnine yer verilmiştir. Kanunî devri şairlerinden olan ve hayatı hakkında oldukça sınırlı bilgilere ulaşılan Kerîmî'nin Edirne şehrengizinin iki nüshasına ulaşılmıştır. Bu nüshaların karşılaştırılması neticesinde oluşan metne göre eser 202 beyittir. Tevhid, münâcât, sebeb-i te'lif, Edirne şehrinin övgüsü, Edirne güzellerinin övgüsü, dua ve hâtime bölümleri bulunan manzumede Kerîmî 59 güzelin övgüsünü yapmaktadır. Kerîmî'nin Edirne şehrengizi, XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan ve yazılması bir süre moda haline gelen Divan şiiri içerisinde özgün yapısıyla dikkat çeken türün tipik bir örneğidir. Sanat kaygısının görülmediği, çarşı esnafından meslek sahibi erkek güzellerin mesleklerine, ad ve lakaplarına uygun cinas ve teşbihlerle tasvir edildiği karakteristik bir yapı arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şehrengiz, Edirne Şehrengizi, Kerîmî

DOI Number: 10.17822/omad.2015312516


EDİRNE SHEHRENGİZ OF KERİMİ, pp. 17-41

This article examines and analyzes the form and content of Kerimi's Edirne Shehrengiz. We have limited information about the life of Poet Kerimi, who lived duing the reign of Ottoman Sultan Suleyman the Magnificent (r.1520-66). So far two copies of Kerimi's Edirne Shehrengiz have been identified. Shehrengiz is a type of Divan poetry, which honors a city and its people. It first appeared in the sixteenth century. A comparison of the two copies of Kerimi's Edirne Shehrengiz indicates that the work is composed of 202 couplets. His work has several sections; tawhid (Oneness), invocation, causes of writing, compliments of the city of Edirne, compliments of 59 Edirne people, prayer and epilog.

Keywords: Shehrengiz, Shehrengiz of Edirne, Kerimi

DOI Number: 10.17822/omad.2015312516