Yıl:2019   Cilt: 6   Sayı: 14   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 270

"IRZIMI İSTERİM": 19. YÜZYILDA CİNSEL SALDIRI DAVALARI ÜZERİNE BİR VAKA İNCELEMESİ, ss. 189-212

MELİKE KARABACAK

Osmanlı kadın tarihi üzerine yapılan çalışmalar mahkeme kayıtlarında çok sayıda cinsel saldırı davası olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmalarda tecavüz ve cinsel saldırı iddialarını mahkemeye götürmenin taşıdığı riskler tartışılmıştır. Görünen risklere rağmen kadınların neden mahkemeye gitmeyi tercih ettikleri şer'iyye sicillerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında anlaşılmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılda ortaya çıkan nizamiye mahkemelerine ait kayıtlar şer'iyye sicillerinin ceza davaları konusunda okuyucuya sunduğundan çok daha fazla bilgi içermektedir. Davacı, davalı ve tanıkların sorguda vermiş olduğu ifadeler istintak raporlarına kaydedilmiştir. Osmanlı Arşivinde bulunan bu dosyalar tecavüz iddiasıyla mahkemeye giden kadınların savlarının, kendilerini savunma biçimlerinin birinci ağızdan duyulmasını sağlar. Bu çalışma 1862 yılına ait bir vakada davacının iddiaları, davalının savunması ve tanıkların ifadeleri ile mahkeme mazbatalarını esas alarak 19. yüzyılda tecavüz suçunun nasıl cezalandırıldığı konusunu ele alır. 1858 Ceza Kanunu ve takip eden yıllarda yapılan düzenlemelerle devletin cinsel saldırı suçlarını ele alış şekli ve modernleşmenin bu tür davalarda kadınların tutumuna etkisini incelemeye çalışır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kadın tarihi, ırz davası, cinsel saldırı davası, hizmetçi kızlar, nizamiye mahkemesi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.119


"I want my honour": A Case Study on Sexual Assault Trials in the 19th Century, pp. 189-212

The studies on the history of Ottoman women indicate that there were a large number of sexual assault cases in the court records. In these studies the risks of suing someone for rape and sexual allegations were discussed. In spite of the risks seen, it is tried to understand why women choose to go to court in the light of the knowledge given by shari'a court records. The records of the nizamî courts that appeared in the 19th century contained much more information than the shari'a court records offered to the reader about criminal cases. The statements of the plaintiff, the defendant and the witnesses were recorded in the interrogation reports. These files in the Prime Ministry Ottoman Archive allow us to hear the arguments of women from the first-hand who go to the court with the claim of rape and the ways they defend themselves. This study reviews the allegations of the plaintiff, the defence of the defendant and the testimonies of the witnesses and the records of the nizamî courts belong to a case of 1862 and focus on how the crime of rape was punished in the 19th century. Also it is going to be tried to be examined that after 1858 Criminal Code and the regulations made in following years, how did the state approach to sexual assault crimes and the effect of modernization on the attitudes of women in such cases.

Keywords: Ottoman women history, honour case, sexual assault case, servant girls, nizamî courts

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.119


267