Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 22   Alan: Edebiyat / Literature

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 467

Deva ÖZDER ORCID Icon

İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI OE 0973/3 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI, ss. 357-388

Türk edebiyatının en mühim kaynakları içerisinde yer alan şiir mecmuaları, farklı veya aynı yüzyıllarda yaşamış şairlere ait manzumelerden oluşan, dönemlerinin edebî zevki ile şiir anlayışı hakkında bilgi veren antoloji mahiyetindeki eserlerdir. Divanı bulunmayan yahut biyografik kaynaklarda ismi geçmeyen pek çok şairin şiirlerinin yanı sıra divan sahibi şairlerin çeşitli vesilelerle divanlarına almadıkları manzumelere de mecmualarda rastlamak mümkündür. Mecmuaların içeriği farklı tür ve biçimde yazılmış eserlerden müteşekkil olabildiği gibi tek bir tür ve şekildeki metinleri muhtevi mecmualar da bulunmaktadır. Klasik Türk şiirine ait tür ve nazım şekillerine mahsus manzumelerin toplandığı mecmualardan biri de bir şiire başka bir şair tarafından aynı konu ve vezin, kafiye veya redifle yazılan şiirlerin toplandığı nazire mecmualarıdır. Bu çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE 0973/3 numarada kayıtlı şiir mecmuasında yer alan nazire şiirler üzerinedir. Daha önce herhangi bir çalışmaya konu olmayan bu mecmuada 16 zemin ve 52 nazire şiir bulunmaktadır. Çalışmada, mecmua ve bir mecmua türü olarak nazire mecmuaları hakkında bilgi verildikten sonra söz konusu mecmuada bulunan nazire şiirler, şairlerin neşredilmiş divanlarında bulunan şiirlerle, divanın tespit edilemediği durumlarda ise tez ve araştırma makaleleri gibi akademik çalışmalarda yer alan şiirlerle karşılaştırılarak farklılıklar metin tenkidi usulü ile ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Şiiri, Şiir Mecmuaları, Nazire, Nazire Mecmuaları

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.194


Nazires Section of the Poetry Journal Registered in Number OE 0973/3 in IBB Ataturk Library, pp. 357-388

Poetry journals, which are among the most important sources of Turkish literature, are anthology works that consist of poems belonging to poets who lived in different or the same centuries and provide information about the literary taste and understanding of poetry of their periods. Through those journals, it is possible to come across poems of many poets that do not have a divan or whose names are not mentioned in biographical sources as well as the poems that were not included in their divans on various occasions. While the content of the journals can be composed of works written in different genres and formats, there are also journals that contain texts in a single type and form. One of the journals in which poems specific to genres and verse forms belonging to classical Turkish poetry are collected is nazire journals where poems written by another poet on the same subject and with the same meter, rhyme or repeated voice(redif) are collected. This study is about the nazire poems of poetry journal registered in number OE 0973/3 in İstanbul Metropolitan Municipality (IBB) Atatürk Library. There are 16 ground and 52 nazire poems in this journal, which has not been the subject of any study before. In the study, after giving information about the journal and nazire journals as a type of journal, the nazire poems in the mentioned journal were compared with the poems in the published divans of the poets, but in cases where the divan could not be determined, poems were compared with the poems in academic studies such as thesis and research article and the differences were revealed by the method of text criticism.

Keywords: Classical Turkish Poetry, Poetry Journals, Nazire, Nazire Journals

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.194


470