Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 85

Mehmet Çağlayan ÖZKURT

HAYDARPAŞA MEKTEB-İ TIBBİYE BİNASININ KONUMUNUN BELİRLENMESİNDEKİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DENEME, ss. 46-59

İncelememizde, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Tanzimat'ın ilanıyla (1839) yaşamış olduğu büyük değişim ve dönüşümden en çok etkilenen -ve yararlanan- kurumların başında gelen Mekteb-i Tıbbiyenin son binası olan Haydarpaşa'daki binasının yerinin belirlenmesine etki eden faktörler ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye binasıyla ilgili bugüne değin yapılmış olan araştırmalarda, yapının konumunun belirlenmesine etki eden en önemli faktör olarak, dönemin siyasi gerekçelerinin etkili olduğu düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Bu genel kanı doğru olmakla birlikte, yine de yapının yerinin belirlenmesinde salt siyasi nedenler değil, birçok farklı fiziksel gerekçe de etkili olmuştur. Bu bağlamda yapı için seçilen konumun "stratejik önemi" ancak söz konusu faktörlerin bir arada değerlendirilmesiyle anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Haydarpaşa, Mekteb-i Tıbbiye, II. Abdülhamid, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1894 İstanbul Depremi

DOI Number: 10.17822/omad.2016620348


AN ARTİCLE ON THEFACTORS IN DETERMİNİNGTHE LOCATİON OF HAYDARPASHA OTTOMAN MEDİCAL SCHOOL BUİLDİNG, pp. 46-59

The factors that determine the location of the last building of the Ottoman Medical School in Haydarpasha which is one of the most important institutions that were mostly influenced -and benefited- by the Ottoman Empire's great change and conversion especially after the proclamation of the Tanzimat (1839) have been discussed and assessed in our research. In the previous research about the Haydarpasha Ottoman Medical School, it has been claimed that political contexr of that time was the most important factor having an impact on determining the location of the building. This general view is true but, apart from the political context, there also many different physical reasons that were effective in determining the location of the building. On that note, "strategic importance" of the chosen location for the building can only be understood by assessing the relevant factors together.

Keywords: Haydarpasha, OttomanMedical School, Abdul Hamid II, Committee of Unionand Progress, İstanbul Earthquake in 1894

DOI Number: 10.17822/omad.2016620348


824