Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 95

Emre KOLAY

GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİST ÜSLUPTA BİR ÖRNEK: SAMSUN BELEDİYE BİNASI, ss. 57-68

Bu araştırmada, 1913-1915 yılları arasında inşa edilmiş olan Samsun belediye binası, işlev ve biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yapının fiziki unsurları göz önünde bulundurularak üslup değerlendirmesine gidilmiş, bununla birlikte eserin mimar sorunsalı üzerinde durulmuştur. Üslup özellikleri göz önünde bulundurularak yerel mimari içerisinde değerlendirilen belediye binası, aynı zamanda ona verilen kimlik ile uyumu da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimari, Mimarlık Tarihi, Osmanlı Mimarisi, Samsun, Belediye Binaları

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65


A SAMPLE OF ORIENTALIST STYLE IN THE LATE OTTOMAN ARCHITECTURE: SAMSUN MUNICIPAL BUILDING, pp. 57-68

This study examines the Samsun municipal building, built between 1913 and 1915, in terms of its functions and formal features. In this context, the article evaluates the building style along with its physical features and outlines the architectural issues of the building. Furthermore, considering its architecture style, the article discusses how the building suits the local architecture.

Keywords: Architecture, History of Architecture, Ottoman Architecture, Samsun, Municipal Buildings

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65


688