Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 11   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 174

Suat DONUK

FEYZÎ-İ KEFEVÎ'NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ, ss. 47-69

Klasik Türk edebiyatı nazım türlerinden biri kırk hadis tercümeleridir. Türk edebiyatında manzum kırk hadis tercümesi yazan sanatçılardan biri Feyzî-i Kefevî'dir. Feyzî-i Kefevî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi'nin mevcut tek nüshası Manisa Yazma Eser Kütüphanesi numara 45 Hk 4480/4'te kayıtlıdır. Hususi bir adı olmayan eserin yazılış tarihi belli değildir. Eldeki mevcut yazma 15 Mart 1608 tarihinde çoğaltılmıştır. Mensur bir mukaddime ve kırk hadisin tercümesinden ibaret kırk kıt'alık esas bölümden meydana gelmiştir. Kıt'alarda yirmi farklı aruz kalıbının kullanılmış olmasıyla diğer manzum kırk hadis tercümelerinden ayrılmaktadır. Şair, kıt'aların son dizesine hadisin Arapçasını yerleştirerek mülemma yapmıştır. Mülemma tarzında oluşu eseri farklı kılan başka bir husustur. Şairinin aruzu Türkçeye tatbiki ve kafiye teşkili başarılıdır. Muhtevasındaki hadislerde konu bütünlüğü yoktur. Dili ağır olan eserin üslubu ise süssüzdür. Eserde edebî sanatlar, mecazlar, Türkçe deyimler ve arkaik kelimeler oldukça azdır. Bu makalede Feyzî-i Kefevî'nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi her yönüyle tanıtılacak, ünik nüshası üzerinden kurulan çeviri yazılı metni ilim âlemiyle paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Feyzî-i Kefevî, Manzum Kırk Hadis Tercümesi, 16. Yüzyıl

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83


FEVZI'S POETIC FORTY HADITHS' TRANSLATION, pp. 47-69

One of the poetry type in the classical Turkish literature is the forty hadiths translation. One of the artists who writes the poetic forty hadiths translation in Turkish literature is Fevzi-i Kefeyi. The current single copy of Manzum Kırk Hadith Tercüme (Poetic Forty Hadith Translation) belonging to Fevzi-i Kefeyi is registered in Manisa Manuscript Library with the number of 45 Hk 4480/4. The work does not have a specific name and the date when it was written is not precise. The current manuscript was reproduced on March 15, 1608. It consists of a prosaic introduction and the main section which includes the forty verses with the forty hadiths' translation. As more than twenty different prosody forms were used in the verses, it is different from the other poetic forty hadiths translations. The poetry was written in the different languages, and the last line of the verses were written in Arabic. It is another manner which makes the work different as it was written in the form with the different languages. The poet's prosody, application in Turkish and his rhyme formation are successful. There is not the subject integrity in the hadiths in his contents. The wording of work with the prosy language is the simple one. There are a few the literal arts, metaphors, Turkish idioms and the archaic words. In this article, Fevzi-i Kefevi's Manzum Kırk Hadis Tercüme will be introduced with all its aspects, and the written text with the translation which was made through its unique copy will be shared with the scientific world.

Keywords: Feyzî-i Kefevî, Poetic Forty Hadiths' Translation, 16. Century

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83


826