Year:2017   Volume: 4   Issue: 9   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 117

Hacer ARSLAN KALAY

THE EXAMPLES OF GUNS FROM OTTOMAN PERIOD IN THE VAN MUSEUM, pp. 105-133

Because of its geographical and strategic importance, Van province, located in the Van Lake Basin, east of the lake has been the scene of important settlements throughout history. The province retained this characteristic in the Turkish period from the 12th century; it has many architectural and ethnographic elements reflecting Turkish culture and art. Although a large scale historic structure was destroyed during the rebellion and occupation of the region in the 20th century, a considerable part of the cultural heritage survived. The Van Museum, where the works of Urartu period and Turkish period works are displayed, is one of the important portable cultural heritage centers of the region with its 40.000 pieces in it. In this study; 14 pieces of art, actually cutting tools from the 18th and 19th century Ottoman displayed at Van Museum were defined by the form, material, technique and ornament size. Similar features were compared with the other examples. The Guns which had a great place in the military culture of the Ottoman Empire, reflect the unique art of the period with their ornamentation and form.

Keywords: Van Museum, Guns of Ottoman, Material of War, Ornament

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68


VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER, ss. 105-133

Van Gölü Havzası'nda, gölün doğusunda yer alan Van ili, coğrafi ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca önemli yerleşmelere sahne olmuştur. İl, bu özelliğini XII. yüzyıldan itibaren Türk döneminde de sürdürmüş, Türk kültür ve sanatını yansıtan birçok mimari ve etnografik esere sahip olmuştur. XX. yüzyılda bölgede meydana gelen isyan ve işgaller sırasında tarihi yapıların büyük ölçüde tahrip olmasına karşın, kültürel mirastan taşınabilir olanlarının önemli bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Urartu dönemi eserleri ile birlikte Türk dönemi eserlerinin de bulunduğu Van Müzesi, bünyesinde bulundurduğu 40.000 parça eserle bölgenin önemli taşınabilir kültürel miras merkezlerinden biri konumundadır. Bu çalışmada; Van Müzesinde yer alan XVIII-XIX. yüzyıl Osmanlı dönemine ait silahlardan 14 eser form, malzeme, teknik ve süsleme boyutu ile incelenerek tanımlanmıştır. Benzer özellikteki örneklerle karşılaştırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük yeri olan askerî kültür içinde yer alan silahlar sahip oldukları süsleme ve form açılarından dönemin eşsiz sanat anlayışını yansıtmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Van Müzesi, Osmanlı Dönemi Silahları, Savunma Araçları, Süsleme

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68