Year:2022   Volume: 9   Issue: 25   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 514

Canan ÇETİNKAYA ORCID Icon

The Institution of Multezimlik in The Ottoman Empire: The Case of Jewish Taxmans in Ankara (17th Century), pp. 525-539

Ankara was one of the prominent cities among the Ottoman cities of the 17th century with its trade routes and commercial characteristics. Ankara, which was the subject of Ottoman urban history studies, had a significant non-Muslim population in the 17th century. In addition to the Muslim population, the non-Muslim population also had important contributions to the commercial development of the city. In this sense, it was observed that jews who were very active in economic life, although they were in the minority among the non-Muslim inhabitants of the city during this period, stood out as tax collectors. It is understood that the collection of various taxes was carried out by the Jews of Ankara in an important time period of the century. Considering the role that Jews take in collecting taxes by inflammatory method, it can be argued that they are respectable and high-income individuals. At the same time, it is important that these individuals are reliable in terms of collecting taxes on time and making payments regularly. As a result of the researches, it was determined that between 1600 and 1640, ankara's important tax items were usually given to Jews. It is notetable that Jews with the least population among the non-Muslim population of the 20th century took an active role in such an important task. In this sense, Jews played important roles within the Ottoman Empire in the city of Ankara.

Keywords: Ankara, 17th Century, Jew, Tax, Mukataa

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.226


OSMANLI’DA MÜLTEZİMLİK MÜESSESESİ: ANKARA’DA YAHUDİ MÜLTEZİMLER ÖRNEĞİ (17. YÜZYIL), ss. 525-539

Ankara 17. yüzyıl Osmanlı şehirleri arasında ticaret yolları ve ticari özellikleri ile öne çıkan şehirlerden biriydi. Osmanlı kent tarihi çalışmalarına konu olan Ankara’da 17. yüzyılda önemli oranda gayrimüslim nüfus bulunmaktaydı. Şehrin ticari gelişiminda Müslüman nüfusun yanı sıra gayrimüslim nüfusun da önemli katkıları bulunmaktaydı. Bu anlamda ilgili bu dönemde şehrin gayrimüslim sakinleri arasında azınlıkta olsalar da ekonomik hayatta oldukça aktif olan Yahudilerin vergi tahsildarı olarak öne çıktıkları gözlenmiştir. Yüzyılın önemli bir zaman diliminde çeşitli vergilerin tahsil edilmesi işinin Ankaralı Yahudiler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Yahudilerin, iltizam usulü ile vergi toplanmasında aldıkları roller dikkate alındığında saygın ve gelir düzeyi yüksek kişiler oldukları öne sürülebilir. Aynı zamanda bu kişilerin güvenilir olması da vergilerin zamanında toplanması ve ödemelerin düzenli yapılması açısından önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde 1600 ve 1640 yılları arasında Ankara’nın önemli vergi kalemlerinin genellikle Yahudilere iltizama verildiği tespit edilmiştir. Yüzyılın gayrimüslim nüfusu içerisinde en az nüfusa sahip olan Yahudilerin böyle önemli bir görevde aktif rol almaları dikkat çekmektedir. Bu anlamda Yahudiler Ankara şehri özelinde Osmanlı Devleti bünyesinde önemli roller üstlenmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ankara, 17. Yüzyıl, Yahudi, Vergi, Mukataa

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.226

Page Range: 525-539


339