Year:2018   Volume: 5   Issue: 12   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 191

Haydar ÇORUH

RIVER RECLAMATION AND FLOOD ORGANIZATION IN OTTOMAN STATE (MERIC/ENEZ HARBOR, SAVREYN, SEYHAN/CEYHAN, SAKARYA/MUDURNU), pp. 167-185

The river rehabilitation studies that started in England and France in the eighteenth century were applied in the Ottoman State as well as in the whole world after a short time. Although new inventions have been introduced in the UK to facilitate river rehabilitation, laws and regulations concerning the use of these machines on rivers have been developed and disseminated by French engineers. Although the Ottoman Empire started to work on river rehabilitation after forty years (1840), in a short period of time, the Ottoman State had successfully attempted to rehabilitate eleven rivers, and only a few of these studies were successfully completed. Objective: The article aims to reveal how the Ottoman Empire benefited from this technology by revealing the outline of the river improvement technology that developed in the world. Scope: River breeding studies in the Ottoman State continued between 1840-1920. In this context, Meriç, Kızılırmak, Vardar, Karasu, Menderes, Sakarya, Yeşilırmak, Boyana, Fırat, Dicle, Bartın Creek was subjected to wetting. Findings: The "Rivers and Lakes Symposium in the International Ottoman State" held in Kayseri in 2015 makes it possible to compile related data by means of the rivers. However, this article introduces many new information that has not been mentioned in the presentation or ignored by the subject. Conclusion: This study, which is based on the deficiencies mentioned above, will include breeding studies on Meriç/Enez Harbor, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu rivers.

Keywords: Ottoman, Europe, River, Breeding, Transportation, Harbor/Port

DOI Number: 10.17822/omad.2018.105


OSMANLI DEVLETİ'NDE NEHİR ISLAHI VE TAŞKIN ORGANİZASYONU (Meriç/Enez Limanı, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu), ss. 167-185

On sekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa'da başlayan nehir ıslah çalışmaları kısa bir süre sonra bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de uygulanmıştır. Her ne kadar nehir ıslahını kolaylaştıran yeni icat makineler İngiltere'de ortaya çıkmış olsa da bu makinelerin nehirler üzerinde kullanımıyla ilgili kanun ve kurallar Fransız mühendisler tarafından geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Osmanlı Devleti söz konusu ülkelerden kırk yıl sonra (1840), nehir ıslah çalışmalarına başlamış olsa da kısa bir zaman içinde on bir nehrin ıslahına teşebbüs etmiş olmakla beraber, bu çalışmaların çok az bir kısmı başarıyla tamamlanmıştır. Amaç: Makale dünyada gelişen nehir ıslah teknolojisinin ana hatlarını ortaya koyarak, Osmanlı Devleti'nin bu teknolojiden ne oranda ve nasıl faydalandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kapsam: Osmanlı Devleti'ndeki nehir ıslah çalışmaları 1840-1920 yılları arasında devam etmiştir. Bu kapsamda Meriç, Kızılırmak, Vardar, Karasu, Menderes, Sakarya, Yeşilırmak, Boyana, Fırat, Dicle, Bartın Çayı ıslaha tabi tutulmuştur. Bulgular: 2015 yılında Kayseri'de düzenlenen "Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu" bahsi geçen nehirlerden birçoğuyla ilgili verilerin derlenmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bu makale sunularda değinilmemiş veya konu gereği göz ardı edilmiş birçok yeni bilginin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sonuç: Yukarıda bahsi geçen eksiklikler göz önüne alınarak ortaya konulan bu çalışmada, Meriç/Enez Limanı, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu nehirleri üzerinde yapılan ıslah çalışmalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Avrupa, Nehir, Islah, Ulaşım, Liman

DOI Number: 10.17822/omad.2018.105


721