Year:2015   Volume: 2   Issue: 4   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 59

Mehmet Sait ÇALKA

PERSIAN POET OMAR KHAYYAM FROM THE PERSPECTIVE OF DIVAN POETS, pp. 30-40

Omar Khayyam was one of the most important poets of twelfth century Persian literature. His Rubaiyyat were influential in Ottoman Turkish literature. Two studies focusing on Khayyam's influence on the Ottoman poetry cover his influence in the nineteenth century and modern Turkish literature. They even imply that Khayyam's Rubaiyyat were not known in the earlier Ottoman periods and they were brought to light by the Orientalists in the nineteenth century. This study presents that Khayyam was known by the Ottoman poets as early as in the sixteenth century and his Rubaiyyat were influential in the classical Ottoman Divan poetry.

Keywords: Omar Khayyam, Ottoman divan poets, rubaiyyat, literary interaction

DOI Number: 10.17822/omad.2015414230


DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE FARS ŞAİRİ ÖMER HAYYÂM, ss. 30-40

Rubâî nazım şekliyle kaleme aldığı manzumeleriyle şöhret bulan 12. yüzyıl Fars edebiyatının en önemli şairlerinden Ömer Hayyâm'ın rubaileri Osmanlı Dönemi Türk edebiyatında da etkili olmuştur. Ömer Hayyâm'ın Türk edebiyatındaki yansımaları bağlamında günümüze kadar sadece bir iki bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında ise Hayyâm'ın klasik dönemden ziyade 19. yüzyıl ve sonrası dönem Türk edebiyatına yansımaları üzerinde durulduğu görülmektedir. Hatta Ömer Hayyâm'ın Osmanlı Dönemi'nde hemen hemen hiç tanınmadığı, şairlerin divanlarında pek geçmediği ve ancak 19. yüzyılın oryantalistleri tarafından tanıtılarak bilinmeye başlandığı vurgusu yapılmıştır. Bu çalışmada, Hayyâm'ın Osmanlı şairleri tarafından en az 16. yüzyıldan beri tanındığı, hakkında manzumeler yazıldığı, özellikle rubâî nazım şeklinde örnek alınan ve ilham kaynağı olan bir şahsiyet olduğu verilen örneklerle ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Hayyâm, Osmanlı divan şairleri, rubâî, edebî etkileşim

DOI Number: 10.17822/omad.2015414230


654