Year:2021   Volume: 8   Issue: 21   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 443

Ahmet Yavuz ÇAMLI ORCID Icon, Şeref GÜLER ORCID Icon

Osmanlı İktisadi Düşüncesine Liberalizmin Kanalize Olma Çabasını Yeniden Yorumlamak, pp. 281-293

19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı ekonomisi, Batı menşeli liberal düşünceler aracılığıyla organik ve dinamik bir dönüşüme zorlanır. Bu süreçte toplumu yüzyıllarca ayakta tutan temel ilke ve değerler korunmak istenir. Diğer yandan uluslararası ekonomik konjonktüre uyum sağlamak amacıyla geleneksel kurum ve faaliyetler modernize edilmeye çalışılır. Dolayısıyla 19. yüzyıl, Osmanlı toplumu ve kurumları için büyük bir direnme ve değişim süreci olarak bilinir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Batılıların Türk iktisadi düşünce sistemine liberalizmi kanalize etme çabasını ve bunun etkisini yeniden ele almaktır. Ayrıca son dönem Osmanlı iktisadi düşüncesinin yeniden tasnif edilerek bunun güncel araştırmalara ışık tutması amaçlanır. Objektif bulgulara göre iktisadi liberalizm tüm kanalize olma çabalarına rağmen Osmanlı toplumunda tam anlamıyla içselleştirilmemiştir.

Keywords: Osmanlı, Osmanlı ekonomisi, Liberalizm, Osmanlı İktisadi Düşüncesi, Kapitalizm

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.190


RE-INTERPRETING THE EFFORT OF LIBERALISM TO BE CHANNELIZED TO OTTOMAN ECONOMIC THOUGHT, pp. 281-293

The Ottoman economy was forced into an organic and dynamic transformation through liberal ideas of Western origin from the beginning of the 19th century. It intended to protect the basic principles and values that keep society alive for centuries in this process. On the other hand, traditional institutions and activities were tried to be modernized to adapt to international economic conjuncture. Therefore, the 19th century is known as a process of excellent resistance and change for Ottoman society and institutions. In this context, this study aims to reconsider Westerners' efforts to channel liberalism to the Turkish economic thought system and its effect. It also aimed to re-classify Ottoman economic thought for the last term and shed light on current research. According to objective research, economic liberalism was not completely internalized in Ottoman society.

Anahtar Kelimeler: Ottoman, Ottoman Economy, Liberalism, Ottoman Economic Thought, Capitalism

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.190


247