Year:2020   Volume: 7   Issue: 17   Area: Edebiyat / Literature

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 336

Yunus KAPLAN ORCID Icon

On The Way of A Lost Divan: Miniaturist Sa'i and His Poetries, pp. 119-149

Many poets who got the reputation with their artisanship while they were alive grew up in the classical Turkish literature. Especially, 16th century became a fertile period in terms of the poets with those properties. One of the poets who got the reputation as being alive in that century is Sa'i. Sa'i who was famous with being a good miniaturist beside being a poet drew attention with his skills in the chronogram. Another important work belonging to Sa'i who was famous with his works in the name of Tezkîretü'l-Ebniye and Tezkîretü'l-Bünyân that he wrote as a mixture of poetry-prose is Divan about the life of Sinan the architecture mostly through his phrases and about his works. However, any copies of this Divan has not been able to be reached yet. Even if this work is a lost one, many poetries which will constitute a divance belonging to the poet in the collection of biographies, biographical sources and journals are recorded. This is important because it shows that the poet got the reputation. In this study, the information will be given about Sa'i's life and works; some of their samples will be included as a set of evaluations is made on the poetries, form and content properties which are determined from the point of collection of biographies, biographical sources and journals.

Keywords: Classical Turkish literature, 16th century, Sa'i, Divan

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.151


KAYIP BİR DÎVÂN'IN İZİNDE: NAKKAŞ SÂ`Î VE ŞİİRLERİ, ss. 119-149

Klasik Türk edebiyatında daha hayattayken sanatkârlıklarıyla şöhreti yakalayan birçok şair yetişmiştir. Özellikle 16. yüzyıl, bu özellikleri haiz şairler bakımından oldukça mümbit bir dönem olmuştur. Bu yüzyılda hayattayken şöhreti yakalayan şairlerden biri de Sâ`î'dir. Şairliğinin yanında çok iyi bir nakkaş oluşuyla da meşhur olan Sâ`î, aynı zamanda tarih düşürmedeki maharetiyle de dikkatleri çekmiştir. Daha çok Mimar Sinan'ın ağzından onun hayatı ve inşa ettiği eserler hakkında nazım-nesir karışık kaleme aldığı Tezkîretü'l-Ebniye ve Tezkîretü'l-Bünyân adlı eserleriyle meşhur olan Sâ`î'nin bilinen bir diğer önemli eseri de Dîvân'ıdır. Ancak bu Dîvân'ın şimdilik herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Her ne kadar bu eser kayıp olsa da tezkireler, biyografik kaynaklar ve mecmualarda şaire ait bir divançe teşkil edecek kadar çok şiir kayıtlıdır. Bu da şairin yakalamış olduğu şöhreti göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Sâ`î'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek; tezkireler, biyografik kaynaklar ve mecmualardan hareketle tespit edilen şiirlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunularak bunlardan bazı örneklere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, 16. Yüzyıl, Sâ`î, Dîvân

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.151


641