Year:2020   Volume: 7   Issue: 18   Area: Sanat Tarihi / Art History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 379

GORDANA ROVČANİN PREMOVİĆ ORCID Icon

Kentsel Tarihi Yapıya Bağlı Olarak Planlanan Şehrin Genişlemesi : Podgorica (Karadağ) Örneği, ss. 347-358

Bu çalışmanın ana teması Podgorcica şehri örneğinde Osmanlı döneminde şehir planlaması ile tarihî yapı arasındaki ilişkinin analinizini içermektedir. Podgorica, Eski Şehir - Stara Varos (15. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar), Yeni Şehir - Nova Varos (19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar) ve yeni planlanmış şehir (20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren) olmak üzere farklı dönemlerde oluşturulan üç kentsel yapıdan oluşmaktadır. Bu çalışmada, Stara Varos'a göre planlanan Podgorica şehrinin yeni alanlarının düzenli olmayan gelişimine yol açan etki faktörlerinin ve baskın işlevlerin tanınmasına yer verilmiştir.

Keywords: Tarihî yapı, planlı şehir, Podgorica'nın kentsel yapısı, Eski Şehir

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.161


EXPANSION OF THE PLANNED CITY IN RELATION TO THE HISTORIC URBAN STRUCTURE CASE STUDY PODGORICA, MONTENEGRO, pp. 347-358

The research work is based on an analysis of the relationship between the planned city and the historic structure from the Ottoman period - Case Study Podgorica, the city in Montenegro. Podgorica is a city that consists three urban structures created in different periods: The Old town - Stara Varos (from 15th century - period Ottoman rule), The New town - Nova Varos (from late 19th and early 20th century) and New planned town (from the second half of the 20th century). The focus of the study is old town transformation in the urban expansion of Podgorica in the 20th and 21st centuries. In the work is given the recognition of influence factors and dominant functions, that led to the discontinuous development of the planned new areas of city Podgorica in relation to the historic structure - Stara Varos.

Anahtar Kelimeler: Historic structure, planned city, the urban structure of Podgorica, Stara Varos

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.161


595