Year:2023   Volume: 10   Issue: 28   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 530

İbrahim Etem ÇAKIR ORCID Icon,Gökhan CİVELEK ORCID Icon

Osmanlı İdaresinde İskeçe: İskân, Demografi ve İktisadi Yapı (14-18. Yüzyıl)

İskeçe, günümüzde Yunanistan’da bulunan ve Xanti adıyla bilinen bir şehirdir. Sultan I. Murad döneminde Çirmen Savaşı’ndan sonra 1373’te Osmanlı topraklarına katıldı. İdari bakımdan Rumeli eyaletine tabi Paşa sancağının Yenice-i Karasu kazasına bağlı köy statüsünde bulunan İskeçe, mali olarak Sultan II. Bayezid’in Edirne’deki külliyesinin vakıf köyleri arasında yer aldı. XIV. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalan İskeçe, çoğunlukla Hristiyanların meskûn olduğu bir yerleşim birimi iken XVIII. ve XIX. yüzyıllarda önemli bir Türk şehri hâline geldi. Bu çalışmada uzun süre köy statüsünde varlığını sürdüren İskeçe’nin bir Balkan şehri olarak ortaya çıkışı incelenmiştir. İskeçe’nin adı ve tarihi, iskân, demografi ve iktisadi yapısı hakkında bilgilere yer verilmiştir. Osmanlı arşiv belgelerinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışma İskeçe bölgesini ele alan müstakil çalışmaların az sayıda olması sebebiyle sadece İskeçe tarihine değil aynı zamanda Batı Trakya tarihine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Keywords: İskeçe, Batı Trakya, II. Bayezid Vakfı, tahrir

10.17822/omad.2023.255


ISKEÇE/XANHTI UNDER OTTOMAN RULE: SETTLEMENT, DEMOGRAPHY AND ECONOMIC STRUCTURE (14TH - 18TH CENTURIES)

İskeçe, or Xanthi, is a city in present-day Greece. It fell under Ottoman territories in 1373 during the reign of Sultan Murad I, following the Battle of Maritsa. In terms of administration, İskeçe was in the status of village affiliated with Yenice-i Karasu township under sanjak of Paşa of the Province of Rumeli. Financially, it was one of vakıf (foundation) villages within Sultan Bayezid II's külliye (Islamic-Ottoman social complex) in Edirne. İskeçe remained under Ottoman rule from the second half of the fourteenth century to the beginning of the twentieth century. Moreover, it had become an important Turkish city during the eighteenth and nineteenth centuries, even though it was a mostly Christian settlement. This study examines how İskeçe transformed from a long-time village into a Balkan city. It includes information about its name alongside its history, settlement, demography and economic structure. This study prepared based on Ottoman archival documents will make an important contribution to both the history of İskeçe and history of Western Thrace as the number of individual studies examining İskeçe region is limited.

Anahtar Kelimeler: İskeçe, Western Thrace, Bayezid II Foundation, census

10.17822/omad.2023.255

Page Range: 553-567


358