Year:2022   Volume: 9   Issue: 23   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 478

Senem KARAGÖZ ORCID Icon

Female Trustees As Administrators in Ottoman Foundation System, pp. 207-220

Women who were seen extensively as founders in the Ottoman foundation system have held important positions such as mutasarrýf and trustee in the family foundations. Foundations in social life have required communication with both the public and local and central managers due to the service area. It is understood that the women who work here maintain this communication in the best way, make decisions, actively serve and take responsibility in many fields from an appointment job within the foundation to the retention of the economic records of the foundation. Especially in the adoption foundations, this task undertaken by the father and his wife in accordance with the foundation conditions is also a light in terms of showing the position of the woman in the family and ottoman society. With these duties, women do not only do the work of the foundation. At the same time, it is a male-dominated society and is in constant communication with both the local administrative staff and its employees within the foundation in the foundation institution, where nearly all of its employees are men. İn addition, this task increases the recognition of women in the society in which they live and ensures that they gain a place in society with a respectable profession.

Keywords: Family foundations, woman, law, social life

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.210


OSMANLI VAKIF SİSTEMİNDE YÖNETİCİ OLARAK KADIN MÜTEVELLİLER, ss. 207-220

Osmanlı vakıf sisteminde kurucu olarak sıklıkla görülen kadınlar evlatlık vakıflarda mutasarrıf, mütevelliye gibi önemli görevlerde bulunmuşladır. Sosyal hayatın içerisinde yer alan vakıflar, hizmet alanı dolayısıyla hem halkla hem yerel ve merkezî yöneticilerle iletişim hâlinde olmayı gerekli kılmıştır. Burada görev alan kadınların da bu iletişimi en iyi şekilde sürdürdüğü, kararlar aldığı, vakıf içerisindeki bir atama işinden vakfın ekonomik kayıtlarının tutulmasına kadar birçok alanda aktif şekilde hizmet verdiği ve sorumluluk aldığı anlaşılmaktadır. Özellikle evlatlık vakıflarda babasının, eşinin vakıf şartlarına binaen üstlendikleri bu görev, kadının aile ve Osmanlı toplumu içerisindeki konumunu göstermesi açısından da ışık niteliğindedir. Kadınlar bu görevleri ile yalnızca vakfın işlerini yapmamaktadır. Aynı zamanda erkek egemen bir toplum ve çalışanlarının tamamına yakınının erkek olduğu vakıf kurumunda hem yerelde idari kadro ile hem de vakıf içerisinde çalışanları ile sürekli iletişim hâlindedir. Ayrıca bu görev, kadınların yaşadığı toplum tarafından tanınırlığını arttırırken saygın bir meslek ile de toplumda yer edinmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile vakıfları, kadın, hukuk, sosyal hayat

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.210


857