Year:2017   Volume: 4   Issue: 8   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 130

Özlem BATĞI

DISEASES AND TREATMENT METHODS OF THE OTTOMAN HUMAN IN TRAVELBOOKS, pp. 169-182

Diseases are one of the major problems that society has to deal with. Epidemic diseases bring thousands of deaths and injuries; it has a chaotic process for communities. The Ottoman society has also taken it's share from diseases like Europe; plague, leprosy, chickenpox, such as many serious diseases faced Ottoman society and it caused many deaths. Many social events such as illness, healing, medicine, disaster, city culture, eating and drinking, entertainment have been reached through various texts to nowadays. These texts might been penned for many different purposes like literal, historical, and cultural. In this study, we will study the most comprehensive one of these texts, travelbooks and discourse about its diseases and treatment methods. The travelbooks we have dealt with will also be the works of the Western traveler who have visited the Ottoman lands. In this way, the illnesses and treatment methods of Ottoman people will be handled and interpreted one by one in the eyes of western travelers. The scope of our work constitutes eleven travelbook which was written by foreign travelers which were published under the "Sahaftan Seçmeler Dizisi" of the "Kitap Yayınevi" and was brought to our language by translation.

Keywords: Disease, Treatment, Ottoman Society, Travelbook, Traveler

DOI Number: 10.17822/omad.2017.59


SEYAHATNAMELERDE OSMANLI İNSANININ HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, ss. 169-182

Hastalıklar toplumların baş etmek zorunda olduğu büyük sorunlardan biridir. Salgın hastalıklar beraberinde binlerce ölüm ve sakatlık getirmekte, toplumlara kaotik bir süreç yaşatmaktadır. Osmanlı toplumu da Avrupa gibi hastalıklardan nasibini almış; veba, cüzzam, çiçek gibi ciddi pek çok hastalık sebebiyle birçok ölümle yüz yüze gelmiştir. Hastalık, şifa, hekimlik, afet, şehir kültürü, yeme, içme, eğlence gibi pek çok toplumsal olay günümüze çeşitli metinler vasıtasıyla ulaşmıştır. Bu metinler edebî, tarihî, kültürel ve farklı pek çok amaçla kaleme alınmış metinler olabilmektedir. Biz bu çalışmada bu metinlerin belki de en kapsamlı olanlarını, seyahatnameleri ele alarak hastalıklar ve bunların tedavi yöntemleri üzerinde duracağız. Ele aldığımız seyahatnameler de Batılı seyyahların Osmanlı diyarına yaptıkları geziler sonucu kaleme aldıkları eserlerdir. Böylelikle Batılı seyyahların gözünden Osmanlı insanının hastalıkları ve tedavi yöntemleri tek tek ele alınıp yorumlanacaktır. Çalışmamızın kapsamını, Kitap Yayınevinin Sahaftan Seçmeler Dizisi kapsamında basmış olduğu yabancı seyyahlar tarafından yazılmış ve çeviri ile dilimize kazandırılmış on bir adet seyahatname oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hastalık, Tedavi, Osmanlı Toplumu, Seyahatname, Seyyah

DOI Number: 10.17822/omad.2017.59